Design a site like this with WordPress.com
Get started

Voor hen die Hemelvaart vieren

Vandaag is het een donderdag met een speciale betekenis, waarvoor het ook een feestdag is in het hele land. Als reden voor de bijzonderheid van deze dag, of officiële feestdag, wordt opgegeven dat het speciaal is om te herdenken dat Jezus Christus opgestegen is naar de hemel, vandaar “Hemelvaartsdag“.

In veel landen is Hemelvaartsdag een officiële vrije dag o.a. in Nederland, België, Luxemburg, Duitsland (Christi Himmelfahrt, tevens Vatertag), Frankrijk (Jour de l’Ascension), Zwitserland (Auffahrt), Oostenrijk en Denemarken.

Vreemd genoeg zijn er bepaalde geestelijken (priesters, maar hoofdzakelijk dominees) die deze dag nog belangrijker vinden dan andere christelijke feestdagen. Anderen vinden dan weer het feest dat tien dagen na hemelvaart wordt gevierd, namelijk Pinksteren, dan weer het voornaamste feest van het jaar, dit terwijl God zeer duidelijk heeft gemaakt welke feesten Zijn Volk horen te vieren en hoe wij zoals Jezus ook 14 Nisan als de voornaamste hoogdag horen te aanzien.

Er zijn heel wat geestelijken en mensen die geloven dat God hier op aarde kwam wandelen en na zijn dood (alhoewel God niet kan sterven), zou verrezen zijn en dan enkele weken later, namelijk 40 dagen na zijn verrijzenis, naar de hemel zou opgestegen zijn. Hierbij zien zij niet enkel over het hoofd dat God niet kan sterven en dat Jezus die voor onze zonden stierf, zijn wonden had laten zien en duidelijk had gezegd dat hij geen geest is terwijl zijn hemelse Vader (God) (onzichtbare) Geest is.

“Immers ook Christus is éénmaal voor de zonden gestorven, een Rechtvaardige voor ongerechten,  — om u te brengen tot God. Maar ter dood gebracht naar het Vlees, is Hij ten leven gewekt naar den Geest.” (1Pe 3:18 Canis)

Ook zien zij over het hoofd waar dat die Jezus toen bij zijn opstijging in de hemel naar toe ging en waar hij ging plaats nemen.

Volgens de Heilige Schrift, dat wij als het onfeilbare Woord van God aanschouwen, was Jezus lager dan de engelen (onthou hierbij dat God altijd de Allerhoogste is) maar werd door God na zijn opofferingsdaad verhoogd en opgenomen in de hemel om naast God te zetelen om dienst te nemen als hogepriester over het Huis van God, voor God en als bemiddelaar tussen God en de mensen op te treden.

Erg genoeg zijn er velen die zich christen noemen, maar vergeten waar zij Jezus kunnen vinden. Dat is nu namelijk in de hemel, aan de Rechterhand van God de Vader. Zij zien over het hoofd dat het de eniggeboren zoon van God is die verrezen en verhoogd is geworden.

“Want zo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eengeboren Zoon heeft gegeven: opdat allen die in Hem geloven, niet verloren zouden gaan, maar het eeuwige leven zouden hebben.” (Joh 3:16 Canis)

“En de scharen, die voorop gingen en volgden, riepen uit: Hosanna den Zoon van David; Gezegend die komt in de naam des Heren; Hosanna in den hogen!” (Mt 21:9 Canis)

“Nu sprak Hij tot hen: Hoe beweert men toch, dat de Christus de Zoon van David is?” (Lu 20:41 Canis)

“Maar hij, vervuld van den Heiligen Geest, blikte op naar de hemel, en zag de heerlijkheid Gods en Jesus staande aan de rechterhand Gods.” (Hnd 7:55 Canis)

“heeft Hij daarentegen, ééns en voor al, één enkel Offer gebracht voor de zonden, “en is Hij gezeten aan Gods rechterhand,”” (Heb 10:12 Canis)

Die verhoogde man, opgenomen in de hemel, is de getrouwe dienaar en slaaf van de besnedenen en van God, die zijn eigen wil opzij heeft gezet om Gods wil te doen en dit om ons vrij te kopen van de Vloek der dood.

“Zie mijn Dienaar, dien Ik heb uitverkoren, Mijn Welbeminde, in wien mijn ziel behagen schept. Ik zal mijn Geest op Hem doen rusten, En Hij zal aan de volkeren het recht verkonden.” (Mt 12:18 Canis)

“Ook de Mensenzoon is niet gekomen om gediend te worden, maar om te dienen, en zijn leven te geven tot losprijs voor velen.” (Mt 20:28 Canis)

“Wie is nu de trouwe en voorzichtige knecht, dien de meester over zijn ondergeschikten heeft gesteld. om hun spijs te geven te rechter tijd?” (Mt 24:45 Canis)

“door uw hand uit te strekken tot genezing, tot tekenen en wonderen, door de naam van Jesus, uw heiligen Dienaar.” (Hnd 4:30 Canis)

“Ik bedoel, dat Christus de Bedienaar der besnijdenis is geworden, opdat Gods getrouwheid zou blijken door de vervulling der beloften aan de Vaders;” (Ro 15:8 Canis)

Jezus is die vrijkoper die nu voor ons in de hemel is om voor ons te bemiddelen.

“Ook de Mensenzoon is niet gekomen om gediend te worden, maar om te dienen, en zijn leven te geven tot losprijs voor velen.” (Mt 20:28 Canis)

“en vrijgemaakt van de zonde, zijt gij dienaars der gerechtigheid geworden. Ik druk me heel menselijk uit, om de zwakheid van uw vlees.” (Ro 6:18 Canis)

“Christus heeft ons verlost van de vloek van de Wet, door voor ons tot vloek te worden;  — want er staat geschreven: “Vervloekt wie hangt aan het hout”;” (Ga 3:13 Canis)

“opdat Hij allen zou loskopen, die staan onder de Wet, en wij het kindschap zouden beërven.” (Ga 4:5 Canis)

“die zich gaf als losprijs voor àllen. Zo luidt de getuigenis voor onze tijd;” (1Ti 2:6 Canis)

Zoals Jezus geen reden had om zich voor zichzelf als offer te geven kan hij ook niet met zichzelf bemiddelen, maar wel met God naast wie hij nu zit. Daar in de hemel is het dat hij aan de rechterhand van God gezeten, voor ons nu als bemiddelaar optreedt. Het feit dat Jezus nu aan die andere kant staat met God aan de ene kant en de mensen die tegen God ingaan aan de andere kant, geeft ons de mogelijkheid toch hoop te hebben, ook al doen wij bij momenten toch nog fouten. Jezus Christus, die zelf mens is, staat daar in de hemel als enige middelaar tussen hen in. Er zijn daar geen heiligen of ander soort goden of speciale mensen die voor ons gaan optreden of ons gaan verdedigen.

“Want er is één God, en ook één Middelaar tussen God en de mensen, de Mens Jesus Christus,” (1Ti 2:5 Canis)

Wij hebben nu Jezus niet meer onder ons hier op aarde, maar wij kunnen er wel op rekenen dat hij nog een voorspreker bij God is. Vroeger waren er priesters nodig, maar nu hebben wij bij God de allerbeste en allerhoogste hogepriester, zodat andere priesters overbodig geworden zijn. Christus is namelijk de hemelse priester, die een veel belangrijker taak gekregen heeft dan de priesters van Israël of ander priesters van de wereld. Hij heeft ervoor gezorgd dat God een nieuw verbond met de mensen sloot; een verbond dat op betere beloften steunt.

“Maar thans heeft Hij een veel voortreffelijker bediening ontvangen, naarmate het Verbond, waarvan Hij Middelaar werd, volmaakter is, en op volmaaktere beloften rust.” (Heb 8:6 Canis)

Wij moeten leren leven met de realiteit en vertrouwen op wat de Bijbel ons aan geeft. Hierbij moeten wij stappen ondernemen om het wereldse van ons af te zetten en naar Jezus te komen, die ervoor gezorgd heeft dat er een nieuw verbond tussen God en de mensen kwam. Wij mogen niet vergeten dat hij, Jeshua ben Josef of Jezus Christus, daarvoor Gods Wil heeft uitgevoerd en zijn bloed heeft gegeven. Zijn bloed is het dat roept om vergeving in plaats van om wraak, zoals dat van Abel.

“tot Jesus den Middelaar van het nieuwe Verbond, tot het Bloed der besprenkeling, dat iets beters afroept dan Abels bloed.” (Heb 12:24 Canis)

Als medeerfgenamen in Christus leven wij niet alleen maar uit de kracht van Jezus’ opstanding. Als deelgenoot van Jezus’ lijden leven wij met de overtuiging dat Jezus ook door zijn hemelse vader bij Hem is opgenomen en die belangrijke functies mag vervullen, zodat wij op Jezus als voorspreker en bemiddelaar mogen rekenen.

+

Voorgaande

 1. Vierders van de geboorte van een god
 2. Voor hen die beweren dat Jezus God is
 3. Waarom wij in de Bijbel moeten geloven
 4. Tijdens Coronaperiode toch Dagen om over God te praten

++

Aanvullend

 1. Gedachte voor vandaag 26 mei: Er voor zorgen dat we Gods Woord van de waarheid op de juiste manier leren, uitleggen en toepassen
 2. Om te onthouden (of niet te vergeten): God is!
 3. Rond God de Allerhoogste
 4. Geloof in slechts één God
 5. Voor hen die beweren dat Jezus God is
 6. Vertrouwen, Geloof, Roepen en Toeschrijving aan Jehovah #14 Gebed #12 De andere naam
 7. Bijbelteksten bij de op het hart geschreven teksten en toepassing van het nieuwe verbond
 8. Een koning die zijn onderdanen wetten oplegt waarvan hij weet dat zij zich er nooit aan kunnen houden
 9. De god zoon, koning en zijn onderdanen
 10. Het begin van Jezus #1 Menselijke aspecten
 11. Het begin van Jezus #9 Een kwestie van Toekomst
 12. Hosanna Zoon van David
 13. Christus Jezus – de zoon van God
 14. Jezus zoon van God
 15. Zoon van God
 16. Drie-eenheid – God de zoon of Zoon van God
 17. Zoon van God – Vleesgeworden woord
 18. Zoon van God dé Weg naar God
 19. Meer dan Tien dingen die we moeten weten over Jezus
 20. De verzoening in type en antitype 2 Uitgaan naar Jezus
 21. Voor de Wil van Hem die groter is dan Jezus
 22. Offers van mensen onvolkomen tegenover het volmaakte slachtoffer door God te leveren 2
 23. Offers van mensen onvolkomen tegenover het volmaakte slachtoffer door God te leveren 5 Toetssteen en steen van aanstoot
 24. Een stille week
 25. Echte boodschap van redding niet ver te zoeken
 26. Schepper en Blogger God 11 Het Oude en Nieuwe Blog 1 Gericht op één mens
 27. Fundamenten van het Geloof 11 Christus, de door God gezonden Verlosser
 28. Fundamenten van het Geloof 12 Verzoening met God door het offer van Christus
 29. Fundamenten van het Geloof 14 De komst van Christus in heerlijkheid
 30. Een losgeld voor iedereen 1 De Voorziening van een tweede Adam
 31. Een losgeld voor iedereen 2 Een verheven persoon van vlees en bloed
 32. Verscheidene Verbondakkoorden 7 Het nieuwe verbondsslachtoffer en bemiddelaar
 33. Verscheidene Verbondakkoorden 9 Op het hart geschreven
 34. Christus in Profetie #7 De psalmen (1B) Psalm 110 – Priester aan de Rechterhand van God
 35. Hij heeft de Pneuma, de Kracht van Hem gegeven
 36. Alle dingen zijn van God
 37. De Ekklesia #2 De Gemeente van het Oude Verbond
 38. De Ekklesia #4 De troon van David en De gezalfde des Heren
 39. Volgelingen met de vrucht van verdieping
 40. Wat betreft Korte inhoud van lezingen: Bijgeloof en feesten
 41. Begrijpend Zingen: Psalm 8: Wat is de mens…?
 42. Als de tijd ten einde loopt … 5 De weinigen die behouden worden
 43. Stilstaan of uitvliegen
 44. Opgeroepen door Jezus
 45. Vluchters van bepaalde groepen
 46. Het Wachttorengenootschap over Christadelphians #11 Zogezegd kardinale fouten van het christadelfianisme #2 Jezus voor David of pas na David tot bestaan gekomen
 47. Het Wachttorengenootschap over Christadelphians #13 Onbegrijpelijk verkeerde voorstelling door het Wachttorengenootschap #2 Koninkrijk van God
 48. Christadelfiaanse geloofspunten #5 Beloften over Herstelplan
 49. Christadelfiaanse geloofspunten #6 Redding uit vrouw van het nageslacht van koning David
 50. Christadelfiaanse geloofspunten #9 Jezus verheven tot de hemel als priesterlijke middelaar tussen God en mens
 51. Christadelfiaanse geloofspunten #13 Koninkrijk van God na vernietiging van wereldse machten gegeven aan Zijn uitverkoren zoon

+++

Gerelateerd

 1. Wat vieren we eigenlijk met Hemelvaart?
 2. Wat vieren we bij Hemelvaart? Preek Hemelvaart 2014
 3. #fragBarrio – Bam!-Wissen zu Christi Himmelfahrt und Vatertag
 4. Onze-lieve-heer-hemelvaart
 5. Hemelvaartsdag
 6. Vandaag is het onze lieve heer hemelvaart
 7. Hemelvaart
 8. Hemelvaart (Gabriël Smit)
 9. De hemelvaart (Nicolaas Beets)
 10. Een blik achter de schermen. Hemelvaart met Openbaring 12
 11. Hemelvaart. Hoe te preken op het belangrijkste en lastigste feest? Een overzicht bij diverse Hemelvaartspreken
 12. De paradox van Hemelvaart. Preek 1 Petrus 3:22 en 5:8
 13. Hemelvaart: Jezus komt eraan!
 14. Hemelvaartsbede
 15. Hulde aan onze hemelse priesterkoning. Psalm 110 bij Hemelvaart
 16. Hoogtijden IV – Hemelvaart (Willem de Mérode)
 17. Christi Himmelfahrt (Annette von Droste-Hülshoff ), Robert Creeley
 18. Ascension Day (Christina Rossetti), Kathleen Jamie
 19. Die Synode der Reformierten Kirchen Bern-Jura-Solothurn sagt Ja zu kirchlicher Trauung
 20. Christi Himmelfahrt: Ökumenischer Kirchentag in Wadersloh
 21. Schau hin! … es wächst! Digitaler Erlebnisgottesdienst am 13.05.2021
 22. Geloof in de maakbaarheid van de wereld
 23. Heb oog voor de Macht die ertoe doet. Hemelvaartspreek Efeze 1:20 en 21.
 24. Applaus voor Jezus! Preek Psalm 47 en Johannes 20:1-18 bij Hemelvaart 2020
 25. Hulde aan onze hemelse priesterkoning. Psalm 110 bij Hemelvaart
 26. De duik in het vlietend water
 27. Perspectief
 28. De oneindige kracht van de nederige dienaar. Preek Matteüs 8:2-17.
 29. Het gewicht van de heerlijkheid
 30. Gods toverstaf – Pinksterpreek

Published by Christadelphians

Free Christadelphians or Brothers and sisters in Christ, living in Belgium, European Union. - Vrijë Christadelphians of Broeders en zusters in Christus wonende in België in de Europese Unie.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: