Design a site like this with WordPress.com
Get started

Essentie van het geloof voor een christen

geloof, christen, faith, Christian, Bible, Jesus calling, God's beloved

Regelmatig als men over christenen spreekt, hoort men zeggen dat mensen enkel verlossing krijgen als zij geloof in Christus hebben. Maar vreemd genoeg valt daarbij op dat er velen zijn die zich christen noemen maar niet geloven in de Christus van de Bijbel. Daardoor zijn het eigenlijk slechts naam-christenen.

Zij geloven in een drievoudige godheid, waarbij zij zelfs niet voor terugschrikken er afbeeldingen op na te houden, dit terwijl God zeer duidelijk heeft gemaakt dat Hij niet wil dat er van Hem afbeeldingen gemaakt worden, maar dat er ook niet neergebogen wordt of gebeden wordt voor afbeeldingen van Hem of enige andere godheid.

Velen van hen die zich christen noemen houden zich eigenlijk niet aan de Bijbelse waarheid, maar hebben verkozen om zich te houden aan menselijke en kerkelijke leerstellingen. Vele kerken sleuren hun leden mee in die graag gehoorde leringen welke helemaal niet stroken met de Bijbelse woorden. Verder houden die kerkleden zich graag aan die kerkelijke tradities welke in vele gevallen gebasseerd zijn op heidense gebruiken. Zo houdt de meerderheid van de zich christen noemenden, zich aan feestdagen als Kerstmis en Pasen die eigenlijk niet rechtstreeks te maken hebben met Jezus zijn geboorte en dood. De kerkgemeenschappen hebben echter die heidense feesten gebruikt om hun viering van Jezus geboorte en Jezus verrijzenis er aan te binden. Maar op dat vlak is de God van de Bijbel ook heel duidelijk, dat wij ons moeten afhouden van heidense gebruiken en dat wij de feestdagen door God opgelegd moeten volgen.

Veel mensen beweren wel te geloven in God, maar er zijn er maar heel weinig die zich daarbij focussen op Die Enige Ware God en werkelijk van God houden. De meesten kennen zelfs de Naam van hun God niet, of beweren dat het Jezus is, in plaats van de Elohim Hashem Jehovah, de hemelse Vader van Jezus. Bij die grote groep die zich christen noemen zijn er ook velen die zogezegd God ‘vereren’, ook al bidden ze soms tot een Drievuldigheid, alleen maar omdat ze bang zijn voor rampspoed. Sommigen zetten hun godheid wel op een pied de stal, en bewonderen God omdat Hij hoog en machtig is – maar hun eerbied en bewondering bevat geen liefde of echt verlangen.

Veelal zoeken ze in hun ervaringen naar de details van de waarheid of naar wat onbelangrijke mysteries. De meeste mensen zijn volgers van een strekking waarbij zij dan nog dikwijls vissen in duistere wateren, alleen om zegeningen te ontvangen.

Opvallend onder de velen die zich christen noemen is dat zij niet echt bereid zijn om naar de waarheid te zoeken. Maar ook willen velen God ook niet echt gehoorzamen en zien wij dat zij de makkelijkste weg verkiezen, om zo maar hun kerkleiders te volgen zonder al te veel te moeten nadenken.

Van de velen die zich christen noemen zijn er ook maar heel weinig die de moeite doen om de Bijbel ter hand te nemen en regelmatig de Woorden van God te raadplegen. Nochthans draait alles rond dat inspirerende, onthullende boek dat voor elke christen een gids in en tot het leven zou moeten zijn. Het is namelijk het Boek van God dat ieder mens tot de enige volmaakte of absolute waarheid kan brengen.

Er zijn onder diegenen die zich christen noemen heel wat die eigenlijk niet geloven in God, of maar halvelings, en zeker niet in Hem geloven om God lief te hebben, maar om gezegend te worden.

Heel wat mensen handelen naar eigen goeddunken en in vele gevallen, lopen ze maar mee met de meerderheid. Ze doen maar wat ze willen en overwegen nooit de belangen van God, of dat wat ze doen in overeenstemming is met de wil van God. Het eigenbelang staat voor hen altijd voorop. Ook al zal dat eigenbelang hen niet de verhoopte redding brengen. Het is namelijk zo dat zulke mensen  niet een werkelijk geloof kunnen bereiken, laat staan de liefde van God bereiken.

De mens moet niet alleen in het Wezen van God geloven, maar het bovendien liefhebben. Maar velen van degenen die in God geloven, zijn niet in staat om dit ‘geheim’ te ontdekken. Mensen durven niet van een God te houden die ze niet kunnen zien of horen. God is een ver-van-mijn-bedshow. Ze proberen Hem ook niet lief te hebben. De meesten durven zich zelfs niet openstellen voor Hem. Hun diepste binnenste houden ze liefst voor zichzelf en delen het niet met iemand anders en zeker niet met een God waarvan ze weten dat Die hen zou kunnen straffen.

Het opmerkelijke is, bij die zich christen noemen, dat de meerderheid nooit ontdekt heeft dat er zo veel is dat beminnelijk is aan God. Ze hebben nooit ontdekt dat God de God is die de mens liefheeft en dat Hij de God is die voor de mens is om van te houden. De liefelijkheid van God is uitgedrukt in Zijn werk. Alleen wanneer mensen Zijn werk willen ervaren, zullen zij die warmte van Hem kunnen aanvoelen. Door zich ook open te stellen voor Zijn liefelijkheid zullen zij meerdere dingen over Hem ontdekken en veel meer begrip krijgen voor Zijn Meesterwerk.

Men moet beseffen dat mensen alleen in hun werkelijke ervaringen de liefelijkheid van God kunnen aanvoelen, als zij er zich voor open willen stellen. Zonder het in het echte leven waar te nemen, kan het misschien zijn dat niemand Gods liefelijkheid zal ontdekken, nochtans geeft de Schepper voldoende signalen aan de mens om Hem te ontdekken.

Er is zoveel aan God om van te houden, maar mensen zijn niet in staat om het te ontdekken als ze niet met Hem willen omgaan. Velen beweren dat wij niet van God zouden kunnen houden als deze zich niet tot ons niveau verlaagd zou hebben, het is te zeggen zelf geen mens zou zijn geworden. Maar God is een God Die altijd dezelfde zal blijven. Hij is de alfa en omega, het begin en het einde. God is helemaal geen vlees geworden om dan te doen alsof Hij gestorven zou zijn (want herinner dat de Bijbel of Gods Woord aangeeft dat God onsterfelijk is).  Jezus daarentegen is werkelijk gestorven. De mens heeft trouwens niets aan een godheid die maar zou doen alsof. Wat zou de klucht van een god die naar de aarde zou komen om de mensen te redden tot nut zijn, terwijl hij dit vanuit de hemel ook zou kunnen doen?

Velen zijn er echter van overtuigd dat indien God niet naar de aarde zou gekomen zijn, ze niet in staat zouden zijn om daadwerkelijk met Hem om te gaan. En als ze niet in staat waren om daadwerkelijk met Hem om te gaan zouden ze ook niet in staat zijn om Zijn werk te ervaren – en dus zou hun liefde voor God besmet zijn met een heleboel leugens en verzinsels. Maar nu wentelen de meeste christenen zich juist wel in een heleboel leugens en verzinsels, die hun kerkgemeenschappen voor leggen, terwijl de Bijbel eigenlijk zeer duidelijke taal spreekt.

Hun liefde voor de God in de hemel is niet zo echt als hun liefde voor de god op aarde, want de kennis van mensen van God in de hemel is gebaseerd op hun verbeelding, in plaats van wat ze met hun eigen ogen hebben gezien en wat ze persoonlijk hebben ervaren.

De mensen willen een godheid zien die aan hun gelijk is of met hen kan meten. Daarom is er dat godsbeeld van die god die naar de aarde zou gekomen zijn, dat hen zo aan staat.

Wanneer God naar de aarde komt, zijn de mensen in staat om Zijn werkelijke daden en Zijn liefelijkheid te aanschouwen en kunnen zij alles zien van Zijn praktische en normale gezindheid, die duizenden keren meer echt is dan de kennis van de God in de hemel.

Het is die moeilijkheid die zo moeilijk lijkt te overbruggen: te geloven in een God die de mens niet kan zien noch rechtstreeks bereiken. Zij vergeten dat ze nu het gemak hebben dat zij van God een bemiddelaar hebben gekregen zodat zij makkelijker met God zouden kunnen praten. Jezus heeft de weg geopend om makkelijker tot God te komen.

Het christen zijn is als een grote reis ondernemen, waarbij men van de ene in de andere verbazing kan komen. Onderweg zal men medereizigers aan treffen waarbij men de verbintenis zal vinden door hun geloof en liefde voor Christus Jezus en zijn hemelse Vader, de Enige Ware God.

Door het pad dat men hier tijdens zijn leven moet afleggen komt het er op aan niet verstrikt te geraken. Hiertoe moet men ogen en oren altijd open houden, om voldoende te zien en waar te nemen, maar ook om elke valsheid te kunnen ontdekken. Telkenmale moet men de durf hebben om alles te onderzoeken en tevergelijken met de leerstelling van de Bijbel, het Boek der boeken dat door Jehovah God Zelf aan de mensheid is gegeven om zeker te zijn niet af te dwalen maar de redding te kunnen vinden en zo toegelaten te worden in het Koninkrijk van Christus.

Om zo ver te geraken is het dus essentieel om te geloven wat er in de Bijbel staat opgetekend en daar Gods Woorden voor waar te aanvaarden. Het geloof in de woorden en daden van God zo wel het geloof in de woorden en daden van Gods zoon, Jezus Christus, zijn voor een christen van essentieel belang en maken van hem een ware of een valse christen.

+

Voorgaande

 1. Over gaan tot een juiste focus
 2. 500 jaar Evangelieverkondiging, en de verdediging van de Bijbelse leer
 3. Wat wil men zijn: Atheïst, Gelovige in wat?, Jood, Christen of nog iets anders
 4. Christen worden iets anders dan lid worden van een kerk.
 5. Ware Christenen of volgers van de ware Christus Jezus of volgers van Jeshua #1 Verontreiniging
 6. Ware Christenen of volgers van de ware Christus Jezus of volgers van Jeshua #2 Aanhangers of verbondenen
 7. Wanneer u een ware volger van Jezus wil zijn #6 Volgers van de ware Jezus zijn volgers van Jeshua of Jeshuaisten
 8. Kijk op een afgezant van een Hogere Macht
 9. De wereld van onbijbelse leer #1
 10. Betekent eenmaal gered, altijd gered?
 11. De Weg tot verlossing

++

Vindt ook te lezen

 1. Wees niet verstrikt
 2. Alleenvoelend bang om met anderen te verbinden om te groeien in geloof
 3. Geloof in een Boek van God
 4. Geloof in een zelf te onderzoeken Boek
 5. Geloof in een liefde smedend Boek
 6. Geloof in een te interpreteren Boek
 7. Geloof in een veel bediscussieerd Boek
 8. Boek der boeken: de Bijbel
 9. Bijbel als gids
 10. Gods vergeten Woord 25 Varen op Bijbels Kompas 1 Intro Afstemmen op principes
 11. De Bijbel lezen – Ja natuurlijk … maar eh, echt alles?
 12. Het evangelie in het boek Jesaja – De Openbaring van Gods Gerechtigheid
 13. Geloof in dingen van God
 14. Een Drievoudige God of simpelweg een éénvoudige God
 15. Geloof in slechts één God
 16. De Enige Ware God
 17. Jehovah wiens Naam Heilig is
 18. Elohim, Mar-Yah laat Zijn wonderwerken zien
 19. Christadelfiaanse geloofspunten #1 Enige eeuwige alwetende Allerhoogste Godheid
 20. Enkele kernpunten van het Christelijk geloof
 21. Valse profeten en leraren als roofzuchtige wolven in schaapskleren #1 Stromen van gelovigen
 22. Wie zijn verlangen opvolgen
 23. Voor een hechte band met Jehovah God
 24. God is een verhaal #2 Voorgangers niet gediend met een Enige God
 25. Schepper en Blogger God 7 Een Blog van een Boek 1 De Blogger geloven
 26. Vertrouwen, Geloof, Roepen en Toeschrijving aan Jehovah #14 Gebed #12 De andere naam
 27. Kracht en koninkrijk van onze God en de autoriteit van Zijn Christus
 28. Relatie met God gaat twee kanten op
 29. Niet toegeven aan de wereld
 30. Men zou denken dat gelovigen de wil van God willen doen
 31. Verschil in woordbetekenis doorheen de tijd 2 Liefhebben en Geloven
 32. Naam gebruikers
 33. Hoeft men Jood te zijn of niet om waardige volgeling van Jezus Christus te zijn 1 Begin jaren
 34. De moderne Messiaanse Joodse beweging
 35. Messiaans, Joods of Christen
 36. Reden om zich te distantiëren van bepaalde Christenen
 37. Jeshuaisten dragers van de naam van Christus
 38. Verscheidene Verbondakkoorden 9 Op het hart geschreven
 39. Verkondiger Jezus ook de redder
 40. Jezus volgen bevrijdt van faalangst en prestatiedruk
 41. Meer dan Tien dingen die we moeten weten over Jezus
 42. De roeping van Christus #2
 43. Het pad en de roep van Christus
 44. Opgeroepen door Jezus
 45. Jezus zoon van God
 46. Christus Jezus: de zoon van God
 47. Christadelfiaanse geloofspunten #2 Jezus de zoon van God
 48. Christadelfiaanse geloofspunten #11 Redding door het evangelie te geloven
 49. Wie zijn verlangen opvolgen
 50. Één zijn met Jezus zoals Jezus één is met God
 51. Genade van Nederigheid
 52. Vertrouwen in tijden van beproeving
 53. Eerste blogbericht
 54. Juiste Medereizigers vinden
 55. Er kan iets vreemds gebeuren als u onder Christus komt
 56. Christenen die het juiste hart hebben om anderen te roepen om naar God te komen
 57. Het kenmerk van een echte Broeder in Christus
 58. Opkomend voor Christus #3 Noodzaak van verkondiging
 59. Prediken tot een ongelovige wereld
 60. Verspreiders van het woord

+++

Verder aanverwant

 1. Niet te geloven – christen zijn in de politiek
 2. Bewust leven
 3. Durf te genieten met God en weet je gedragen door God
 4. Jong en gelovig
 5. Christen zijn en duurzaamheid
 6. Even bellen…
 7. Bevalt het?
 8. Met elkaar de crisis door – hoe doe je dat?
 9. Gods beloften in de Bijbel : deel 43
 10. Twee blauwe ogen
 11. Don Carson over de terugkeer van gevallen christelijke voorgangers

Published by belgischebroedersinchristus

Genootschap van de Broeders en Zusters in Christus, of Christadelphians, in België.

2 thoughts on “Essentie van het geloof voor een christen

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: