Design a site like this with WordPress.com
Get started

Geloof in een vervolmaking van de mens en zijn omgeving

God wil de mensen vervolmaken

In aansluiting tot: Essentie van het geloof voor een christen

Sinds de aanvang van de tijden heeft de mens meermaals verkeerde keuzes gemaakt. Zo wensten Adam en Eva zoveel kennis te hebben als hun Schepper, die ze verdachten iets voor hen achter te houden. Van hun nakomelingen waren er ook velen die Die God niet vertrouwden en liever andere goden of halfgoden voor zich hadden.

Ook al gingen veel mensen weg van de hemelse Vader, toonde Deze zich altijd bereid om de mens tegemoet te komen. Telkenmale mensen op Hem beroep wensten te doen stond Hij klaar om hen op te vangen en hen ter hulp te komen. De geschiedenis van de mensheid is doorspekt met wonderwerken van de Allerhoogste welke hen weer verder op het pad naar Hem konden brengen. Al van bij het eerste verkeerd gaan van de mens, de zondeval, voorzag God al een oplossing zodat de mens redding zou kunnen vinden voor zijn fouten.

Men zou denken dat de jaren verstand zouden bij brengen, maar dat deden ze niet echt. Na zovele eeuwen is het vertrouwen in God nog altijd zoek, en zijn er velen die zelfs niets van Die God willen weten. Anderen hebben zichzelf voorgenomen om zich maar aan te sluiten bij bepaalde religieuze groepen waarvan zij hopen dat die hun honger zouden kunnen stillen en hen gerust stellen dat zij toch nog een beter leven zouden krijgen. Hiertoe zijn er bepaalde kerken die hun leden beloven dat als ze genoeg geld aan de kerk geven zij in het hiernamaals een heerlijk leven zullen leiden. Heel wat mensen vallen zo in vallen die gesteld worden door meerdere geestelijke groepen of kerken.

Die gemeenschappen wijzen er wel op dat hun leden moeten geloven. Maar datgene wat die leden moeten geloven komt niet altijd overeen met wat God wenst dat wij geloven. Ook zijn er velen die zich christen noemen maar helemaal niet de leer van Jezus volgen zelfs niet in de God van Jezus geloven, want zij aanbidden een ‘Heilige Drie-eenheid‘ of “Drievuldigheid“, in plaats van zich te houden aan de God van Christus, Die de God van Abraham, Mozes en andere profeten is, Die een Enkelvoudige of Enige Eeuwige Geestelijke Godheid van rede, orde en liefde is, de God van de Bijbel. Het christen zijn zou moeten inhouden dat men Christus Jezus volgt en moet zeker niet betekenen dat men één bepaalde Kerk zou moeten volgen. Wel komt het er op aan deel uit te maken van het vooropgestelde ‘Lichaam van Christus‘.

Ware christenen geloven dat Jezus de Christus of Messias is welke door God gezonden is naar deze aarde. Zij zijn er ook van overtuigd dat die man van vlees en bloed zijn leven heeft gegeven. Het is dat geloof in een mens van vlees en bloed die zich heeft aangeboden aan God als een offerlam, dat zo belangrijk is om tot de genade van het geloof te komen. Jezus heeft namelijk de prijs betaald voor de schuld die de mensen hebben. En God heeft zich bereid getoond om die losprijs te aanvaarden.

Christelijk zijn is meer dan te denken dat Christus je bevrijd heeft en dat je dan nu maar alles kan doen wat je wil. Christen zijn houdt een verantwoordelijkheid in die past bij je geloof. Het zou maar al te gemakkelijkzijn als het is zoals vele mensen denken, dat zij gered zijn en dat daar niets kan tussen komen. Zij vergeten dat er eerst en vooral ook berouw moet zijn. Maar met enkel berouw komt men niet toe. Belangrijk na het vertonen van berouw is dat men al het mogelijke zal doen om volgens Christus leerstellingen te leven en Gods Wetten zal naleven.

God maakt gebruik van de realiteit en de benadering van feiten om mensen te vervolmaken. Gods woorden vervullen een deel van Zijn vervolmaking van mensen. Dit is het werk van begeleiding en het openen van de weg. Dat wil zeggen dat elke mens persoonlijk, in Gods zuivere woorden de wijsheid zal moeten vinden. In het Boek der boeken, de Bijbel, dat van alle tijden is, moet de gelovige de leidraad vinden om het juiste of rechte pad van beoefening te vinden.

Het zijn niet de menselijke leerstellingen en menselijke tradities de gelovige mens moet volgen, maar de Bijbelse leerstellingen of Bijbelse doctrines in plaats van Kerkelijke doctrines. God verlangt er naar dat wij Zijn onfeilbare Woord volgen en dat boven het woord van de mensen stellen. In dat Woord van God, is het dat de ware christen, soelaas gaat zoeken. Daar in dat Heilige Schrift moet en kan iedereen de kennis van visies vinden. Door die verklaarde zaken of dingen te begrijpen, zullen mensen een pad van leven en geloof vinden. en visies hebben terwijl ze feitelijk beoefenen en in staat zijn om verlicht te worden door Gods woorden, ze zullen kunnen begrijpen dat deze dingen van God komen en in staat zijn om veel te onderscheiden. Wij moeten geloof stellen in die mensen die voor ons geloof stelden in God en er toe kwamen de woorden van God op te tekenen in de boekrollen. die profeten hebben ook zaken verkondigt die nog na hun tijd moesten gebeuren. Een christen gelooft ook in die voorspellingen.

Na het begrijpen van Gods Woorden moet de mens zijn keuze bepalen, al of niet de voorgaande weg verder zetten, of een nieuwe richting ingaan om Jezus te volgen en naar God toe te gaan. Zij moeten dan zonder aarzelen of treuzelen deze realiteit binnengaan en Gods woorden gebruiken om God tevreden te stellen in hun werkelijke leven. Wanneer men zich open stelt naar God zal Deze je in alle dingen leiden en je een pad van beoefening geven en je laten voelen dat God zo liefelijk is en je toestaan te zien dat elke stap van Gods werk in jou er is om je te vervolmaken.

Als je Gods liefde echt wil zien, als je Gods liefde echt wil ervaren, dan moet je diep in de realiteit gaan. Dan moet je diep in het echte leven gaan en inzien dat alles wat God doet uit liefde is en redding bezorgt. Hij staat klaar om te zorgen dat mensen hetgeen wat onrein is achterlaten en om de dingen in hun binnenste, die niet in staat zijn om Gods wil te bevredigen, te louteren. De Elohim Hashem Jehovah God gebruikt woorden om de mensen te voorzien, terwijl Hij ook omgevingen in het werkelijke leven creëert die de mensen laten ervaren naar waar God ons wil richten.

God verlangt van ons dat wij ons geloof omzetten in daden. Geloof zonder werken is namelijk dood. Geloof zonder werken dient eigenlijk tot niets. De ware christen stelt zich open om Gods Woorden in hem te laten stromen en volledig te laten vervullen. Met een voldaan gevoel wil de gelovige dan die pracht en praal vanGod ook aan anderen kenbaar maken.

Christen zijn houdt in Gods woorden te eten en drinken, en die werkelijk in praktijk te brengen. Pas door zich voor God volledig te geven kunnen ze alle moeilijkheden in hun leven oplossen door veel woorden van God te gebruiken. Dat wil zeggen, je moet de woorden van God hebben om diep in de realiteit te gaan; als je de woorden van God niet eet en drinkt en zonder werk van God bent, dan zul je geen pad in het werkelijke leven hebben.
Als je de woorden van God nooit eet of drinkt, dan zal je verbijsterd zijn als jou iets overkomt. Dan kan het zijn dat je wel weet dat je van God moet houden, maar je bent niet in staat om te onderscheiden en hebt geen pad van beoefening; je bent vertroebeld en verward en soms geloof je zelfs dat je God tevreden stelt door het bevredigen van het vlees – dit is allemaal het gevolg van het niet eten en drinken van Gods woorden.

Dat wil zeggen, als je de hulp van Gods woorden niet hebt en alleen maar rondtast in de realiteit, dan ben je fundamenteel niet in staat het pad van beoefening te vinden. Zulke mensen begrijpen gewoon niet wat het betekent om in God te geloven en nog minder begrijpen ze wat het betekent om God lief te hebben.

Als je, gebruikmakend van de verlichting en begeleiding van Gods woorden, vaak bidt en onderzoek doet en zoekt, waardoor je ontdekt wat je in praktijk zou moeten brengen, gelegenheden voor het werk van de Heilige Geest vindt, echt samen met God werkt en je niet vertroebeld en verward bent, dan zul je in het echte leven een pad hebben en God echt tevreden stellen.

Als je God tevreden hebt gesteld, zal de leiding van God binnenin je zijn en zul je bijzonder gezegend zijn door God, wat je een gevoel van vreugde zal geven: je zult je vooral vereerd voelen dat je God tevreden hebt gesteld, je zult je vooral helder voelen van binnen en in je hart zul je helder en vreedzaam zijn, je geweten zal worden getroost en vrij van beschuldigingen zijn en je zult je van binnen prettig voelen als je je broeders en zusters ziet. Dit is wat het betekent om Gods liefde te genieten en alleen dit is werkelijk genieten van God.

In de wereld komen wij wel veel mensen die beweren van God te houden, maar zij houden niet van de God van de Bijbel. Velenanekoppige godheid te aanbidden en knielen zelfs neer voor beeltenissen van die goden, dit terwijl God elke afbeelding van Hem of andere god verafschuwt.

Als je gelooft in God en in Zijn eniggeboren zoon Jezus Christus, komt het er op aan al die leugenpraat van bepaalde kerken opzij te zetten en komaf te maken met die valse leerstellingen, om je enkel te houden aan de Bijbelse leerstellingen.

Je zal misschien grote inspanningen moeten doen om af te stappen van dat verkeerde geloof, maar het komt er op aan dat je de Wil van God komt te doen en niet vast houdt aan de wil van mensen te doen. Als je een hoge prijs hebt betaald betreffende je inspanningen, zul je bijzonder helder van binnen zijn: je zult het gevoel hebben dat je Gods liefde echt ervaart en begrijpen dat God het reddingswerk onder de mensen gedaan heeft.

Het komt er op aan dat je volledig open stelt voor de Bijbelse Waarheid en die waarheid steeds opvolgt en ernaar leeft. Als je veel waarheden duidelijk kunt begrijpen, zul je voelen dat alle zaken gemakkelijk in praktijk te brengen zijn, en dat je de kracht zal kunen vinden om vele problemen naast je neer te leggen. Ook zal je gaan merken dat het heel wat makkelijker zal worden om  verleiding te weerstaan. Op de duur zla je gaan merken hoe je bevrijd wordt. Op dat moment zul je genieten van Gods liefde en Gods ware liefde zal tot je zijn gekomen.

God zegent hen die visies hebben, die de waarheid hebben, die kennis hebben en die echt van Hem houden. Als mensen Gods liefde willen aanschouwen, dan moeten ze de waarheid in praktijk brengen in het werkelijke leven, dan moeten ze bereid zijn om pijn te verdragen en verzaken waar ze van houden om God tevreden te stellen en ondanks de tranen in hun ogen moeten ze toch in staat zijn om Gods hart tevreden te stellen.
Op deze manier zal God je zeker zegenen en als je moeilijkheden zoals deze doorstaat, zal het worden gevolgd door het werk van de Heilige Geest. Door het werkelijke leven en door het ervaren van Gods woorden, zijn mensen in staat Gods liefelijkheid te zien en alleen als ze Gods liefde hebben geproefd, kunnen ze werkelijk van Hem houden.

+

Voorgaande

 1. Onsterfelijkheid – Immortaliteit
 2. Groei eerste christenen
 3. Willem J. Ouweneel wil ware volgers van de echte Jezus niet als christenen erkennen
 4. Christen worden iets anders dan lid worden van een kerk.

++

Aanvullend

 1. Mens – mensheid en mensdom
 2. Rond God de Allerhoogste
 3. De Enige Ware God
 4. Geloof in slechts één God
 5. Heilige Drievuldigheid of Drie-eenheid
 6. Drie-eenheid of niet
 7. Drie-eenheid: god de zoon of zoon van God
 8. God, Jezus Christus en de Heilige Geest
 9. God meester van goed en kwaad
 10. Jehovah een God barmhartig en meelevend
 11. Woord van God (Bijbelstudenten)
 12. Woord van God (Belgische Christadelphians)
 13. Rond de Bijbel of Heilige Schrift
 14. De Bijbel lezen – Ja natuurlijk … maar eh, echt alles?
 15. Vrede van God alle begrip te boven gaand
 16. Metgezel en Begeleider
 17. Bestaan en moeilijke herkenning van het Hoogste Godheidswezen
 18. Vertrouwen, Geloof, Roepen en Toeschrijving aan Jehovah #15 Expositie voor de Schepper
 19. Aanwijzingen voor redding te vinden
 20. Keuze van levende zielen tot de dood
 21. Voorzieningen voor de keuzes van de mens
 22. Oplossing voor de wereld
 23. De god zoon, koning en zijn onderdanen
 24. Gezondene van God (Broeders in Christus)
 25. Gezondene van God (Christadelphians)
 26. Een koning die zijn onderdanen wetten oplegt waarvan hij weet dat zij zich er nooit aan kunnen houden
 27. Terugblikkend op de eerste mens en eerste gebeurtenissen 2 Daad van ongehoorzaamheid eerste mens
 28. Bereshith 3:7-13 De Zondeval
 29. Bereshith 3:14-19 De Vervloeking – 2de vonnis
 30. Verlossing #1Bijbelse leer van verlossing
 31. Het pre-messiaans tijdperk
 32. Eerste stappen die leidden naar een loskoopoffer 1 Mens geplaatst in wereld van groen en andere levende wezens
 33. Eerste stappen die leidden naar een loskoopoffer 2 Lot na daad van ongehoorzaamheid
 34. Offers van mensen onvolkomen tegenover het volmaakte slachtoffer door God te leveren 1
 35. Offers van mensen onvolkomen tegenover het volmaakte slachtoffer door God te leveren 5 Toetssteen en steen van aanstoot
 36. Ds. Paul Visser ziet geloof onder kerkgangers verdwijnen
 37. Francis Chans Angst voor velen die niet naar de hemel gaan
 38. Verzoening en de gekochte race
 39. Een losgeld voor iedereen 1 De Voorziening van een tweede Adam
 40. Een losgeld voor iedereen 2 Een verheven persoon van vlees en bloed
 41. Het begin van Jezus #3 Voorgaande Tijden
 42. Het begin van Jezus #6 Beloften van innerlijke zegeningen
 43. Het begin van Jezus #13 Een te komen mens
 44. Verscheidene Verbondakkoorden 1 Eerste beloften en overeenkomsten
 45. Verscheidene Verbondakkoorden 5 Aangekondigde Zaad bezegeld door Verbond met Abraham
 46. Verscheidene Verbondakkoorden 7 Het nieuwe verbondsslachtoffer en bemiddelaar
 47. De verzoening in type en antitype 2 Uitgaan naar Jezus
 48. Voor ons gestorven om ons tot God te brengen
 49. Jezus volgen bevrijdt van faalangst en prestatiedruk
 50. Volgers van Jeshua
 51. Doemdenkers en ons lijden
 52. Voorbeelden voor een te volgen weg
 53. Waakzaamheid geboden 5 Tekenen opmerkend
 54. Laat God ons bevestigen om zijn wil te doen
 55. Offers van mensen onvolkomen tegenover het volmaakte slachtoffer door God te leveren 5 Toetssteen en steen van aanstoot
 56. Verzoening en Broederschap 1 Getrouwheid en vergoeding
 57. Opgeroepen door Jezus
 58. Ongelovige Thomassen, Jezus en zijn God
 59. Lam van God #3 Tegenover onschuldig dier een onschuldig man #2
 60. Voor ons gestorven om ons tot God te brengen
 61. Een veel voorkomende vraag: Waarom moest Jezus of God naar de hel?
 62. Missionaire hermeneutiek 5/5
 63. Het niemand of niets in de duisternis
 64. Men zou denken dat gelovigen de wil van God willen doen
 65. Fundamenten van het Geloof 13 Rechtvaardiging door geloof
 66. Enkele kernpunten van het Christelijk geloof
 67. Één zijn met Jezus zoals Jezus één is met God
 68. Valse profeten en leraren als roofzuchtige wolven in schaapskleren #1 Stromen van gelovigen
 69. Geestelijke vorming tot heiligheid #3
 70. Gedachte voor vandaag “Dwaasheid en slechtheid van de mens” (06 januari)
 71. Het feest van de huidige geldgod
 72. Hoop naar weer een leven in het normale
 73. Kunnen focussen in een hectische tijd
 74. Zoek en vind de Open Weg
 75. Woord zonder boeien vol van kracht
 76. Wees niet verstrikt
 77. Waakzaamheid geboden 4 Varen, Vertrouwen en Uitkijken
 78. De verzoening in type en antitype 2 Uitgaan naar Jezus
 79. Overdenking voor vandaag: Al of niet luisterend naar de mensenzoon Jezus en de Waarheid opzoekend
 80. Messiaans, Joods of Christen
 81. Er kan iets vreemds gebeuren als u onder Christus komt
 82. Christenen die het juiste hart hebben om anderen te roepen om naar God te komen
 83. Evangelisatie en open karakter
 84. Als de tijd ten einde loopt…. 1 Alles wat vroeger is geschreven #2
 85. Als de tijd ten einde loopt…. 2 Zonen en bastaards
 86. Redding, vertrouwen en actie in Jezus #1 Bedekking Lijden
 87. Redding, vertrouwen en actie in Jezus #3 Zoals Jezus
 88. Overdenking: In U heb Ik mijn welbehagen
 89. Geloof zonder risico tegenstrijdigheid
 90. De aanduiding door Paulus en Jacobus van de werken die wij horen te doen
 91. Wanneer men geloof gevonden heeft door de studie van de Bijbel moet men werken van geloof verwezenlijken
 92. Vernieuwing in de kerk en verzoek om terug naar de bron te gaan
 93. Het kenmerk van een echte Broeder in Christus
 94. Broeders en Zusters in Christus door de eeuwen heen. #3 De Weg
 95. Verzoening en Broederschap 1 Getrouwheid en vergoeding
 96. Verzoening en Broederschap 2 Uit de eigen cocon stappen
 97. Verzoening en Broederschap 3 Verenigen onder de Hoeksteen
 98. Verzoening en Broederschap 4 Deelgenoten in Christus
 99. Verzoening en Broederschap 7 Eén zijn
 100. Verzoening en Broederschap 8 Samenkomende deelgenoten
 101. Verlossing Niet enkel voor Christadelphians
 102. Christadelfiaanse geloofspunten #3 Zonde en zondigheid
 103. Christadelfiaanse geloofspunten #8 Boodschap van Jezus wiens vergoten bloed vergeving van onze overtredingen brengt
 104. Christadelfiaanse geloofspunten #9 Jezus verheven tot de hemel als priesterlijke middelaar tussen God en mens
 105. Christadelfiaanse geloofspunten #11 Redding door het evangelie te geloven
 106. Christadelfiaanse geloofspunten #21 Missie van het komend Koninkrijk

+++

Gerelateerd

 1. De allereerste Adam
 2. Adam en Eva: De eerste mensen op aarde
 3. Kern van de Bijbel (1): Het drama
 4. Hoe is de mens in feite gekomen tot wat we zijn vrijheid noemen, dat wil zeggen zijn mogelijkheid om te onderscheiden tussen goed en kwaad, om in vrijheid het goede of ook het kwade te doen? (2 – slot)
 5. Zondeval
 6. Kwetsbaar
 7. 6. Hoe konden ze?!
 8. 7. De vruchten plukken
 9. Adam, waar ben je? (recensie)
 10. De Val
 11. Recensie: Zondeval – Marianne en Theo Hoogstraaten
 12. Genesis 3: De Val
 13. Genesis 3 / De zondeval + de veroordeling van de mens
 14. Genesis 4 – De Kinderen van Adam en Eva
 15. Begin Genesis andersom
 16. Bittere nasmaak
 17. Zweet
 18. Adam in Ballingschap (vervolg)
 19. Adam en Eva: een levensgroot probleem voor theïstische evolutionisten
 20. Van de Zondeval, de Evolutie en Het Ontwaken van Menselijk Bewustzijn
 21. Kruis en zondeval
 22. Bestaansangst en het Leven Zelf
 23. Waarom laat God het toe?
 24. God is licht, in Hem is geen duisternis
 25. Je verdient onvoorwaardelijke liefde
 26. Genieten van het leven
 27. Heilige Drie-eenheid – Lezingen
 28. Ik Geloof Er Niks Van
 29. Geloof
 30. ‘n Gebore Christen
 31. Ketters
 32. Sleutels tot Groot Geloof (1): Die Basis Van Ons Geloof
 33. Hoe om te vat met die Vingers van Geloof (1) – Vra sonder twyfel
 34. Hoe om te vat met die vingers van geloof (2)
 35. Refolutionair
 36. Bevalt het?
 37. Even bellen…
 38. Christen zijn en duurzaamheid
 39. Bewust leven
 40. Jong en gelovig
 41. Druppels liefde: Maak ons meer christen
 42. Omgaan met kwetsbaarheid
 43. Nadenker: Wie was die Jezus eigenlijk?
 44. Het leven van Jezus (1)
 45. Je leven behouden of verliezen?
 46. Hoe komen we uit de bubbel?
 47. Wandelen waar Jezus heeft gewandeld
 48. Neem mijn hand en volg mij
 49. Leve de koning !  
 50. God is als een kaars in de wind
 51. de ‘emerging church’
 52. Religieloos Christendom?
 53. Een nieuw soort van Christendom?
 54. het goede niews 7 (De kern-overtuigingen van het hedendaags anabaptisme)
 55. Tegen Gods wil in bidden – Mag dat eigenlijk wel?
 56. De man die omkeek en de wereld op z’n kop zette
 57. Hoeveel mag het jou kosten? – Jezus navolgen in alles
 58. Licht der wereld
 59. Christus volgen; Doop en avondmaal in de Vroege Kerk
 60. Wanneer is het genoeg?

Published by Bijbelvorsers

Flemish Bible researcher, belonging to the Belgian Biblestudents. - Vlaams Bijbelvorser, behorende tot de Belgische Bijbelstudenten.

3 thoughts on “Geloof in een vervolmaking van de mens en zijn omgeving

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: