Design a site like this with WordPress.com
Get started

Christenen die beweren te behoren tot het Volk van God en Israël tot hun heilig land willen uitroepen

American-Jewish, Jew, Israel, People of God

Er zijn de laatste jaren, vooral uit de Verenigde Staten van Amerika, christenen die naar Israël trekken om daar de Joden te willen bekeren tot het (evangelische) christendom, en beweren dat zij als christenen nu het volk van God zijn geworden omdat de Joden hun kans hebben verloren. Zij gaan eveneens zo ver te beweren dat enkel diegenen die Jezus als hun god nemen tot dat Volk van God zullen kunnen behoren in het Koninkrijk van God zullen toegelaten worden.

Toen er in 2021 weer eens een uitbarsting was in Israël/Palestina waar de de aandacht werd gevestigd op de veranderende Democratische houding ten opzichte van Israël, ook bij jongere Joodse Amerikanen, kwam het sterk naar boven hoe er verdeeldheid was omtrent de houding naar de Joden in Amerika, die men liever zag vertrekken naar Jeruzalem, en zij die zich wensten te vestigen als wat wordt beschouwd als het Heilig Land.

Voor de jongere Joodse Amerikanen, is Israëls focus op evangelisch rechts als hoeksteen van de Amerikaanse steun voor de Joodse staat steeds belangrijker gebleken. Volgens uitgevoerde onderzoeken, waaronder dat van de University of Maryland Critical Issues Poll zijn evangelische attitudes ten aanzien van Israël goed voor het grootste deel van de steun van de Republikeinse Partij voor Israël; zonder evangelischen wijken de Republikeinse attitudes ten aanzien van Israël niet wezenlijk af van de rest van Amerika.

Voor Joden, Jeshuaisten en ware christenen was de uitspraak in 2021, van de voormalige Israëlische ambassadeur in de Verenigde Staten Ron Dermer dat Israël meer van zijn energie zou moeten besteden aan het bereiken van “gepassioneerde” Amerikaanse evangelicals dan aan Joden, die “onevenredig veel tot onze critici behoren” opmerkelijk. Maar met kritiek op Dermer voegde Dani Dayan, voormalig consul-generaal van Israël in New York, voegde die daar aan toe dat

“onze ambassade in de hoofdstad van de Verenigde Staten het grootste deel van haar energie heeft geïnvesteerd in de relatie met conservatieven, Republikeinen, evangelicals, en een bepaald type Joden alleen.”

Daarbij kan de vraag gesteld worden

welke type Joden?

Ook in Nederland zien wij een gelijkaardige beweging bij rechtse christenen die hun goedkeuring voor de rechtse Israëlische regering maar al te graag kenbaar maken. Regelmatig gaan zij zelfs in het verweer tegen die mensen die Israël durven aanklagen voor onmenselijke houdingen. Nochtans kunnen wij bij die uiterst rechtse regeringsleden van dat land genoeg zaken zien die tegen de borst van de El Elyon, God de Allerhoogste stoten. Geen wonder als men weet dat een groot deel van die verkozenen enkel van ras Jood zijn en niet van godsdienstbeleving, terwijl een ander deel ergerlijk extreem fundamentalistische Joden zijn die hun geloof misbruiken om andermans eigendom zichzelf eigen te maken.

De natie Israël loopt zo gevaar verdeeld te geraken, door gelovige en niet-gelovige Joden met daarbij onrustzaaiers uit het christelijk en het Islamietisch veld. Velen denken misschien dat de Islamieten het gevaarlijkst zijn, maar voor de Joodse, Jeshuaistische en christen gemeenschap zijn die trinitarische christenen of Drie-eenheidsgelovigen het gevaarlijkst. Zij zijn sluwe ondergravers die beweren dat de ware christenen die in Israël wonen geen christenen zijn, maar ketters en dat niemand tot het volk van God kan behoren als die niet in hun godheid Jezus gelooft. Tegenover de Joden die hun geloof puur willen houden, zoals orthodoxen, Sefardischen en Charedische Joden gaan zij zelfs zo ver deze uit de straten te houden waar zij als evangelisch christen wonen. Wij konden getuigen zijn van zulk een christen vrouw die een emmer urine vanop het balkon uitgoot op zulk een Godsgetrouwe Jood.

Vanuit andere landen zien verscheidene Joden en Jeshuaisten hoe het verkeerd lijkt te lopen in wat zij aanschouwen als het Beloofde Land. Voor sommigen weerhoud hen dat zelfs om nog maar te denken om daar naartoe te gaan verhuizen. Wie wil er nu graag in zulk een oorlogsgebied gaan wonen?

Ware gelovigen volgen de Apart geplaatste of Heilige Schriften en zullen alles in het werk stellen om am kodesh te worden. Voor hen zijn de Kitvei hakodesh te volgen en geen menselijke of kerkelijke doctrines, zoals deze die de evangelischen ons willen opdringen. Ware gelovigen moeten zich trouwens door de Bijbelse doctrines laten leiden. Dat houdt in dat zij geloven in slechts één God die via Abram en de andere profeten Zijn beloften van een Beloofde of Heilig Land heeft overgemaakt. Het is met die belofte van dat land en van de verlosser die de Elohim zou voorzien dat wij nu naar een prachtige toekomst opzien, die ons niet kan ontnomen worden door politici of valse christenen.

In meerdere landen gaan die trinitarische christenen tekeer tegen hen die het Bijbelse geloof willen aanhouden. Maar het komt er op aan stand te houden en niet toe te geven aan de wereld. De profeet Jeshua waarschuwde trouwens voor het gevaar van valse leerstellingen en valse leermeesters. Ook al mag de verleiding groot zijn doordat de andere denkers in de meerderheid zijn, moeten wij beseffen dat het niet altijd makkelijk zal zijn om op het juiste pad te blijven, maar dat de rechte aangegeven weg leidt naar de nauwe of smalle poort waar wij doorheen zullen kunnen gaan als wij de juiste keuze maken. Enkel door te kiezen voor de Enige Ware God kan men deel gaan uitmaken van Gods Volk en dat voorziene Koninkrijk.

Men mag dus niet in de val trappen van die evangelischen die beweren dat men enkel door hun Christus te aanvaarden gezegend kan zijn om dat Koninkrijk binnen te gaan. Zij gebruiken een verdeel en heers politiek, waarbij zij zelfs de 45ste Amerikaanse president voor hun kar spanden. Hierbij trokken die Amerikaanse evangelischen zelfs Zionisten aan die mee met hen liepen met behulp van hun Amerikaanse lakeien, precies hetzelfde om de hegemonie van Israël door het gehele Midden Oosten en Noord Afrika te vestigen. Daarnaast is er de man van het Noorden die als Gog wild te keer gaat en als eerste stap Oekraïne is binnengevallen om verder naar het zuiden af te zakken en zijn Groot Rijk te creëren. Maar die opstandeling vergeet dat de Elohim tegen hem zal zijn, ook al mag hij zich de voornaamste heerser achten. (Ezechiël 38:2)

De Wagnergroep ook bekend als PMC Wagner, ChVK Wagner, of CHVK Vagner een fascistische Russische paramilitaire organisatie van de ondernemer Jevgeni Prigozjin.

Zogenaamd om de Joden te bevrijden van de Nazi’s gebruikt Vladimir Poetin o.a. de Wagner Groep welke een zuiver Neo-Nazistische terreurgroep is. Het zijn ook zulke Neo Nazi‘s die in Amerika de Joden weg willen en hopen dat zij hen vlug naar Israël kunnen verdrijven, waarvoor ze dan met de uiterst rechtsen in Israël het op akkoorden gooien,om dat Beloofde Land vlug klaar te hebben.

In de loop der jaren is het percentage evangelische en wedergeboren christenen die kozen voor “voorstander van Israël” te zijn, hoger geweest dan enig ander segment van de bevolking. En zoals verwacht bij vele kwesties in de Amerikaanse bevolking, ook bij Israël, speelt leeftijd een rol. In het algemeen willen oudere (35 jaar en ouder) Amerikanen vaker dat de Verenigde Staten zich achter Israël scharen dan jongere (18-34 jaar). Maar er zijn opmerkelijke verschillen in de trends onder evangelischen in vergelijking met die van de rest van de bevolking.

Er is tussen 2015-18, wel een groter verschil in mening gekomen over het neigen naar Israël tussen jongere en oudere evangelicals. De kloof ging van 14 procentpunten in 2015 naar 24 punten in 2018, wat suggereert dat er onder evangelischen een dynamiek speelt die verder gaat dan de typische generatieverschillen in de bevolking.

In het algemeen was de daling onder jonge evangelicals die willen dat de VS naar Israël neigen van 2015 tot 2018 opvallend en ongebruikelijk in omvang. De nieuwe peiling van 2021 in opdracht van onderzoekers van de Universiteit van North Carolina over verwante kwesties geeft ons een gevoel van mogelijke verandering sindsdien, aangezien hun vorige peiling ook in 2018 werd uitgevoerd.

Maar de hele bedoening van die 45ste president van Amerika heeft bij sommige evangelischen de wenkbrauwen doen fronsen. Na zijn godsschennis met de bijbel in de hand zijn er vermoedelijk bij merderen eindelijk de ogen open gegaan. De steun voor hem mag dan (slechts een weinig) weggevallen zijn, en zijn er minder jonge evangelischen bereid om steun te geven voor Israël, leeft bij hen nog altijd de overtuiging dat zij nu het uitverkoren volk zijn.

Als rechts Israël zijn hoop vestigt op solide steun van evangelicals als de ruggengraat van de Amerikaanse steun aan de Joodse staat, verankerd in een bijbels verhaal dat internationale wetten en normen terzijde schuift – zoals tijdens de regering Trump is gebleken – dan roepen de trends onder jonge evangelicals vragen op over het traject van sterke religieus gedreven evangelische steun voor Israël.

Over de jaren heen hebben wij kunnen merken hoe het Zionisme en anti-semitisme niet elkaars tegenpolen zijn maar elkaar gevoed hebben. Hun relatie is namelijk eerder symbiotisch: ze geven elkaar argumenten en voeden elkaars propaganda.

Voor ons voelt het zeer vreemd aan dat een levendig christelijk zionisme bij uitstek een welkome reactie zou moeten uitlokken van de belegerde Joodse aanhangers van Israël. Het is duidelijk te zien dat in plaats daarvan het voelbaar ongemak heeft veroorzaakt, vooral onder Joodse liberalen, maar ook onder Jeshuaisten en ware christenen die in die evangelischende nachash of het serpent zien. Zij zijn dan ook zeer op hun hoede voor de religieuze bijbedoelingen van die zogenaamde christenen.

Omdat zij evangelischen beschouwen als overdreven conservatief in hun algemene kijk op de wereld, aanvaarden de niet religieuze en uiterst rechtse Joden de aangeboden steun met de idee dat zij er wel gebruik van kunnen maken tot zij op politiek en wereldvlak hun zin hebben gekregen. Maar andere Joden kijken met een opmerkelijk gebrek aan enthousiasme of waarschuwen zelfs hun mede-Joden er actief voor deze steun helemaal niet te aanvaarden. Voor velen lijkt het vooruitzicht van een verbintenis met evangelischen, zelfs als die gebaseerd is op zuiver tactische overwegingen, ronduit weerzinwekkend. Alleen al de gedachte dat zij een andere godheid als de God van Israël willen voorstellen stoot hen erg tegen de borst. Zij die het Woord van de Hashem regelmatig studeren zien zeer duidelijk het gevaar van zulke glibberige alen of slangen. Slechts weinigen hebben geprobeerd door te dringen in de evangelische wereld of deze op een wezenlijke manier te begrijpen. ook blijkt het zeer moeilijk om met hen in debat te gaan over wat de Heilige Schrift echt zegt. Die evangelischen zijn zo verankerd in hun slogans en beperkte kennis van het Woord van God, dat enig zinnig gesprek dikwijls onmogelijk is om dat zij zo blijven vasthouden aan hun Drie-Eenheid. Nochtans geloven wij dat men zich ten volle moet richten op dat Woord van God, en het boven het woord van mensen moet plaatsen. Ook daar trachten de evangelischen nog eens tweedracht te scheppen tussen Trinrinitarische Messiaanse Joden, Messiaanse Joden, Jeshuaisten, ware christenen, religieuze Joden en de seculiere Joden. Sommige geestelijke Joden geraken de draad kwijt omtrent wat die christenen nu eigenlijk geloven en waarom die evangelischen beweren dat die anderen geen christen zijn, terwijl die juist wel de leer van Christus Jezus navolgen.

Die ware christenen en Jeshuaisten waarschuwen hun Joodse vrienden voor de tegenstellingen in de leer van die evangelischen en de leer van de Bijbel. Dat zien de meeste Joden trouwen ook. Daardoor werken sommigen van die ferfente aanhoudende predikers onder die evangelischen op hun zenuwen.

Joodse aanhangers van Israël die evangelischen monolithisch beschouwen, vinden trouwens die verscheidenheid van denominaties, waarbij zij al twee sterke stromingen in de stad Jeruzalem  hebben, veel te tegenstrijdig. Om daarbij nog een derde grote groep in hun stad te hebben trekt hen niet in die mate aan. De Rooms Katholieken en Orthodox Katholieken zogen al voor genoeg kopzorgen. Van de niet trinitarische christenen hebben ze niet bepaald last. Die houden zich ook eerder gedeist en kunnen zeer goed omspringen met hun Joodse zowel als Islamitische buren.

Het feit dat mensen die de naam van Christus droegen eeuwenlang het Joodse volk hadden gedemoniseerd en Joods bloed hadden vergoten, legt op vele zich christen noemend een bepaalde last en als er dan nog eens een sterke drang is om te gaan bekeren huiveren bepaalde Joodse groepen. Daartegenover staat ook het schokkerende dat die evangelischen dan nog eens zouden beweren dat de Joden geen deel meer zouden uitmaken van het Volk van God. Dat is natuurlijk klare onzin, maar die evangelischen zijn daar wel stellig van overtuigd en willen anderen dat ook zo laten horen.

Zij vergeten echter dat God Zijn belofte zal houden en dat het Joodse Volk altijd Gods Volk zal zijn. Ook zien zij enkele van Gods geboden over het hoofd die zij niet aanhouden maar volgens Jezus en zijn God wel essentieel zijn om onder God te komen en om in het Koninkrijk toegelaten te worden. Maar door hun onwil om de Woorden van de Bijbel als waar aan te nemen zullen die blinden ook nooit kome te zien en hebben de meeste Joden trouwens hun hoop om een goed debat te voeren met die mensen opgeheven.

Maar buiten Israël zijn die evangelischen geen te verwaarlozen groep. Daar kunnen zij nog heel wat mensen van het juiste pad brengen en meesleuren in hun verhaal van die drievoudige godheid en een hemel waar dan die gelovigen zouden terecht komen.

Ondertussen blijven de ware volgers van de Bijbelse leer getrouw aan God en geven de hoop niet op om eens in de nabije toekomst dat Beloofde Land gerealizeerd te zien, en samen in vrede in het Koninkrijk van Christus en het Koninkrijk van God te kunnen wonen.

*

Lees ook

+

Voorgaande

 1. Onzichtbaren in Trump’s Plan voor Israel
 2. Christen en Joods Zionisme in het mei 2021 conflict
 3. Christenen horen niet passief te zijn
 4. Synode: Jezus annuleerde Bijbels ‘Gekozen volk

++

Aanverwant

 1. De nacht is ver gevorderd 8 Studie 2 Schrik of troost 4 De wereld rond Israël
 2. Want het is geen leeg woord
 3. Het vroegere Judea beschouwend
 4. Christen, Jood of Volk van God
 5. Volk van God
 6. Drie-eenheid of drie-hoofdige godheid
 7. Heilige Drievuldigheid of Drie-eenheid
 8. Drie-eenheid: god de zoon of zoon van God
 9. Drie-eenheid of niet
 10. Geloof in slechts één God
 11. De Enige Ware God
 12. De weg van God of de weg van de wereld?
 13. God zelf gaat ons voor
 14. Voorbeelden voor een te volgen weg
 15. Gods vergeten Woord 21 #1 Pelgrims onderweg
 16. Rond de Bijbel of Heilige Schrift
 17. Woord van God (Bijbelstudenten)
 18. Woord van God (Christadelphians)
 19. Bijbel
 20. Bijbel als gids
 21. Verscheidene Verbondakkoorden 7 Het nieuwe verbondsslachtoffer en bemiddelaar
 22. Hersenspoeling en voortdurende intimidatie
 23. Een exclusief Plan voorgesteld zonder rekening te houden met een betrokken partij
 24. Palestijnen volgens sommigen een ‘uitgevonden volk’
 25. Wereld waarheen #1 Terug naar Egypte
 26. Waakzaamheid geboden 5 Tekenen opmerkend
 27. Wanneer Joden uitschelden een routine werd
 28. Bernie Sanders sluit éénstaat oplossing Israël-Palestina niet uit
 29. Vermindert aantal pelgrims voor Heilige Land
 30. Synode: Jezus annuleerde Bijbels ‘Gekozen volk’ (Our World)
 31. Bijbellezing van Vandaag geeft aan hoe God er voor zorgde dat men zich zou herinneren hoe Hij voor Zijn volk zorgde
 32. Hoop voor de toekomst
 33. Waarom vele van onze broeders zich stil houden voor de buitenwereld
 34. Zuiverheid en verantwoordelijkheid van leden en leiders in een gemeenschap
 35. De Ekklesia #3 Het koninkrijk
 36. Koninkrijk van God (Christadelphians)
 37. Koninkrijk van God (Jeshuaisten)
 38. Koninkrijk Gods
 39. Koninkrijk van Christus en Koninkrijk van God
 40. Christus in Profetie #3 De Knecht in Jesaja (3) Gezalfde
 41. Christadelfiaanse geloofspunten #5 Beloften over Herstelplan
 42. Christadelfiaanse geloofspunten #13 Koninkrijk van God na vernietiging van wereldse machten gegeven aan Zijn uitverkoren zoon

+++

Gerelateerd

 1. 5 dingen die je moet weten over de Dode Zeerollen
 2. Der Judenfrage – Wat moeten we met de Joden?
 3. Palestina – Geschiedenis van een kolonisatie
 4. Zionisme
 5. Ellian, islamisme en zionisme
 6. [On]wijs
 7. Een kleine ode aan: Hannah Arendt’s ‘Het zionisme bij nader inzien’
 8. Artikel: Het antisemitisme-frame als deel van de cultuuroorlog tussen links en rechts
 9. Antisemitisme als politiek wapen – The Rights Forum
 10. Christen-zionisten, de kracht achter Trumps Israëlbeleid – The Rights Forum
 11. Zionisme en anti-semitisme gaan hand in hand
 12. Antizionisme is wel antisemitisme
 13. Artikel: Hoe rechtse katholieken en ‘cultuurchristenen’ actief zijn binnen FvD
 14. Israëlische premier Netanyahu verwerpt Midden-Oosten-beleid Obama
 15. Bijbelse verwijzingen door Medvedev: “Wij zullen onze vijanden naar het eeuwige vuur van Gehenna sturen – Wij horen de woorden van de Schepper en gehoorzamen”
 16. Maken Amerikaanse indianen deel uit van de verloren stammen van Israël?
 17. Geloof versus Rede!
 18. De cultuursector
 19. Abou Jahjah – De Winter – éénstrijd
 20. Woorden hebben een betekenis
 21. Friese Joden
 22. Nederlands Steunt Zionistische Terreur
 23. Dat het stopt… In DSAvond
 24. Omzien in verbondenheid – Is er een oplossing voor de vijandschap tussen Israël en de Arabische wereld? 
 25. Israël tracht proces tegen Ahed al-Tamimi aan het zicht van de wereld te onttrekken
 26. De Standaard en VRT framen Ahed Tamimi in ‘gewapend verzet’
 27. Verdrijving in slow motion
 28. Israël publiceert zwarte lijst: 20 organisaties niet langer welkom
 29. Palestijnen erkennen de realiteit: ‘Israël heeft Oslo vermoord’
 30. Israël houdt artiesten met een kritisch narratief in een wurggreep
 31. Israels Geschäft mit dem Tod
 32. Antisemitismus 2.0
 33. Hoe dacht Herman Bavinck over de evangelische beweging?
 34. God zorgt voor iedereen
 35. Katholiek, evangelisch, orthodox
 36. Evangelisch-reformatorisch
 37. Gereformeerd én evangelisch?
 38. Refogelische blijdschap?
 39. Drie-enig God: onvoorstelbaar
 40. Geloofsbeleving
 41. Onoverbrugbare verschillen
 42. Verrassing: Evangelischen zijn ketter
 43. Gif drinken als ultiem evangelisatiemiddel

Published by jeshuaist

Een volger van de Nazareen rebbe Jeshua. = A follower of the Nazarene rebbe Jeshua.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: