Design a site like this with WordPress.com
Get started

Betekent eenmaal gered, altijd gered?

De grootste misvatting die er heerst bij vele christenen is dat zij denken dat zij door de offerdaad van Jezus Christus eens en voorgoed gered zijn en dat iedereen in de hemel zal komen.

Dat laatste gaat zelfs niet op voor hen die Jezus en zijn hemelse Vader getrouw zijn gebleven. Wanneer Jezus bij zijn wederkomst goedkeurt om zijn koninkrijk binnen te gaan mogen ze al gelukkig zijn om hier op aarde blijvend geluk te vinden.

Er zijn slecht heel weinigen die in de hemel zullen opgenomen worden. Enkele van diegenen die daar met God naast Jezus zullen mogen vertoeven worden in de Heilige Schrift vermeld.

God heeft het offer van Zijn zoon wel aanvaard als een betaling voor de zonden, zodat iedereen zich wel mag rekenen tot de vrijgekochten. Maar eens vrij gekocht moet de mens dan nog wel iets aanvangen met die vrijkoping.

Meerdere parabels of gelijkenissen van Jezus Christus maken duidelijk hoe makkelijk de mens de kansen op een intrede in het koninkrijk kan mislopen. Het komt er op aan om als gelovige in Christus Jezus zijn leer te volgen alsook zijn God te prijzen. Al op dat vlak loopt er bij vele christenen iets mank, want zij hebben Jezus tot hun god gemaakt in plaats van zich te houden aan de God van Jezus, welke de God van Israël is. Zij zijn in de val van de valse aanbidding van een driehoofdige godheid gevallen in plaats van zich te houden aan de God van Abraham, Die een eeuwige Godheid is, die door geen enkele mens kan gezien worden.

Dat geloven in het ongeziene is zo verdomd moeilijk voor vele mensen, dat zij daardoor zich niet volledig aan de Bijbelse Waarheid durven houden, maar verkiezen om menselijke dogma‘s boven Goddelijke leerstellingen te plaatsen.

Het is wat vreemd uitgedrukt door dit herblogde artikel waarin staat “Uit Gods woorden zien we dat hoewel de Heer het zondoffer werd om onze zonden te vergeven en hoewel we in Hem geloven en geen zondaars meer zijn, het redding is.
Dit zou de indruk geven dat het God was die als zondoffer kwam, maar gaat in tegen de Bijbelse leer dat de zoon van God zich aan zijn hemelse Vader aanbood als een lam voor God.

Dat is trouwens ook een van die vereiste geloofspunten waartoe weinigen toe komen om dat te geloven. Zij willen niet geloven dat een man van vlees en bloed zoiets zou kunnen doen als zijn eigen leven geven voor anderen. Maar dat is wel degelijk wat Christus Jezus gedaan heeft.

Het grote probleem in deze wereld is dat velen in de macht van Satan (dat is de tegenstander van God) blijven, zoals de blogschrijfster of schrijver aangeeft. Voor velen is het zo moeilijk om Gods Woorden zoals ze opgetekend zijn in de Bijbel aan te nemen en er naar te leven.

Velen willen trouwens de schuld van het fout doen op iemand anders steken. Daartoe hebben ze van de tegenstander van God of satan, een duivels figuur gemaakt, dat hen zou bekoren, terwijl het zijzelf zijn die ingaan op hun eigen verkeerde denken. Dat ontwijkende denken en het niet willen toegeven van eigen schuld maakt het ook onmogelijk om aanvaard te worden om dat koninkrijk binnen te gaan.

God vraagt erkenning van eigen schuld en wenst wel vergiffenis te geven als er ook dat schuldgevoel is en verzoek tot vergeving.

Ook gaat het niet op een zondig leven te leiden. Eens men voor Christus heeft gekozen zal men stappen moeten keren en zijn best moeten doen om naar Gods Wetten te leven en Zijn geboden na te komen. Onder die geboden is trouwens het eerste gebod, slechts één God te aanbidden en daarvan geen afbeeldingen te hebben of eren. En daar zien wij zeer veel christenen al hun grootste fout maken.

*

Te herinneren

 • in de Bijbel zien dat de Heer Jezus nooit heeft gezegd dat iemand door geloof gered kan worden + het koninkrijk van de hemel kan binnengaan.
 • “Niet iedereen die tegen mij zei, Heer, Heer, zal het koninkrijk der hemelen binnengaan; maar hij die de wil doet van mijn Vader, die in de hemelen is.” (Matteüs 7:21)
 • door geloof gerechtvaardigd
 • mens niet langer van zonde zijnde
 • cruciale stap van verandering

+

Voorgaande

 1. Het loon der zonde is de dood; maar de genadegave van God is het eeuwige leven in Christus Jesus
 2. Christenen horen niet passief te zijn
 3. Overtuiging voor de dingen die God beloofde
 4. De Weg tot verlossing
 5. Acht slaande op de reddende
 6. Herfst, Leven en dood, genade, wedergeboorte en heiliging
 7. Wanneer u een ware volger van Jezus wil zijn #5 Volgers van een godheid Jezus of navolgers van de ware Jezus
 8. Geloofspunten van de Christadelphians in het kort

++

Aanvullend

 1. Gods wil dat alle soorten van mensen worden gered
 2. Overtuiging voor de dingen die God beloofde (Our World)
 3. Het loon der zonde is de dood; maar de genadegave van God is het eeuwige leven in Christus Jesus (Our World)
 4. De Weg tot verlossing (Our World)
 5. Acht slaande op de reddende (Our World)
 6. Christus in Profetie #1 De Knecht in Jesaja (1)
 7. Christus in Profetie #3 De Knecht in Jesaja (3) Gezalfde
 8. Christus in Profetie #14 De Psalmen (8) – Psalm 34 God beschermt wie op Hem vertrouwt
 9. De Knecht des Heren #4 De Verlosser
 10. Wees trouw aan het luisterende oor
 11. Elke gelovige is opgeroepen om Christus in de dienst te volgen
 12. Geroepenen ontkomen
 13. Mogelijkheid tot leven
 14. Zo maar gerechtvaardigd?
 15. Redding, vertrouwen en actie in Jezus #2 Te Doen
 16. Redding, vertrouwen en actie in Jezus #3 Zoals Jezus
 17. De aanduiding door Paulus en Jacobus van de werken die wij horen te doen
 18. De nacht is ver gevorderd 17 Studie 3 Lessen uit het verleden 6 Wat er van ons wordt verwacht
 19. Wanneer u een ware volger van Jezus wil zijn #5 Volgers van een godheid Jezus of navolgers van de ware Jezus
 20. Wanneer u een ware volger van Jezus wil zijn #6 Volgers van de ware Jezus zijn volgers van Jeshua of Jeshuaisten
 21. Hoe ver wil je gaan in je geloof
 22. Enkel het rouwmoedig zelf, ziek van haar pretenties, vindt verlossing
 23. Geef uw zorgen aan God
 24. Kracht en koninkrijk van onze God en de autoriteit van Zijn Christus
 25. Als de tijd ten einde loopt … De geest van Nimrod
 26. Bestemming van de aarde
 27. Bevrijding
 28. Christelijke Hoop op Eeuwig Leven
 29. Gods Hoop en onze hoop
 30. Hoop op Leven
 31. Hoop voor de toekomst
 32. Gods Redding
 33. Gods beloften
 34. God komt ons ten goede
 35. Redding
 36. Redding door Volharding
 37. Verzoening
 38. Verzoening met verbintenis
 39. Redding verliezen
 40. Zonde en rekenschap
 41. Straf van God
 42. Lam van God -Voorspeld
 43. Onschuldig Lam
 44. Lam van God – offer gebracht ter verzoening
 45. Loskoper
 46. Christus Koning
 47. Actie bij aanvaarding van Redder Jezus
 48. Christenen
 49. Naderkomen
 50. Genade
 51. Bijbelboodschap voor ons
 52. Geloof en Geloven
 53. Levend geloof
 54. Geloof niet zonder daden
 55. Godsdienstbeleving
 56. Godsdienstbeleving van Christenen
 57. Leven van discipelschap
 58. Christus toebehorenden
 59. Kruis op nemen
 60. Waar op Focussen
 61. Wet en Genade
 62. Christus Wederkomst
 63. Dankbaar voor verkregen Offer
 64. Eeuwig of oneindig leven
 65. Leven na de dood
 66. Hemel en hemelen
 67. Hemel en Hel
 68. Paradijselijk Koninkrijk
 69. Erfenis
 70. Geloof volgens eerste eeuw patronen
 71. Geloof voor God aanvaardbaar
 72. Geloof in Jezus Christus
 73. Wedergeboorte en lidmaatschap tot een kerk
 74. Wanneer men geloof gevonden heeft door de studie van de Bijbel moet men werken van geloof verwezenlijken
 75. Opdracht voor Christen
 76. Christadelfiaanse geloofspunten #7 Jezus de Emmanuel of God met ons
 77. Christadelfiaanse geloofspunten #8 Boodschap van Jezus wiens vergoten bloed vergeving van onze overtredingen brengt
 78. Christadelfiaanse geloofspunten #11 Redding door het evangelie te geloven
 79. Christadelfiaanse geloofspunten #16 Koninkrijk van God voor sommigen tot eeuwig leven en anderen tot schande en eeuwige verachting
 80. Christadelfiaanse geloofspunten #17 Koninkrijk van God – Gehoorzamen en ongehoorzamen opgeroepen voor Jezus zijn rechterstoel
 81. Koninkrijk van Christus en Koninkrijk van God
 82. Koninkrijk van God

+++

Gerelateerd

 1. Jezus geeft liefde en hoop; Job 7,1-4.6-7; 1 Kor 9,16-19.22-23; Mc 1,29-39
 2. De Redding is een Belofte
 3. Lijden en redding door het kruis
 4. Faith vs Works for Salvation/Geloof vs werken voor redding
 5. Assurance of Salvation/ Verzekering voor redding
 6. Waarom, daarom!
 7. Is er een onvergeeflijke zonde?
 8. Gods beloften in de Bijbel : deel 12 en 13
 9. Goddelijke redding
 10. Een unieke schat
 11. Doop: big deal (?) (2)
 12. Overleven of uitblinken? Hoe Jozef en Jezus Paulus’ oproep waarmaakten
 13. Onze laatste redding en onze ondergang.
 14. The 7 Raptures / De 7 Opnames in de hemel
 15. Wie is die Belangrikste?
 16. Belangrijker..

Bliksem uit het oosten, het volgen van de voetstappen van het Lam

De Kerk van Almachtige God,

★-=- Betekent eenmaal gered, altijd gered-=-★


View original post 687 more words

Published by belgischebroedersinchristus

Genootschap van de Broeders en Zusters in Christus, of Christadelphians, in België.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: