Herfst, Leven en dood, genade, wedergeboorte en heiliging

In de christelijke theologie is genade de spontane, onverdiende gave van de goddelijke gunst in de redding van zondaars, en de goddelijke invloed die in individuen werkt voor hun regeneratie en heiliging.

In de vele denominaties van het Christendom en Christenheid is er veel gezegd over genade, sommigen geloven dat het iets is dat tot alle mensen is gekomen, zelfs als ze het niet verdiend hebben, anderen geloven dat het alleen komt tot degenen die bereid zijn onder die genade te komen en hun levensstijl veranderd hebben om in overeenstemming te zijn met de Wil van God. Sommigen kijken met een verschil naar de genade van God en de genade van Christus, hopend op een genade van verlossing. Voor sommigen is de “onmetelijke genade” een van de essentiële onderdelen van het christelijk geloof.

In het leven hebben we ons begin, onschuldig geboren, veilig weggestopt in de baarmoeder van onze moeder, beschermd door haar lichaam en beschut tegen de lelijkheid van de wereld, worden we in die wereld van lelijkheid en geweld geworpen. Al snel door het opgroeien gaan we regelmatig de fout in en missen we de boot van zondeloosheid. In het leven worden we geconfronteerd met een heleboel voorschriften en wetten die ons door anderen worden opgelegd. Elke dag moeten we ons bestaan onder ogen zien, onze krachten maar ook onze zwakheden. Er is wetticisme dat ons niet de rust geeft die we graag in ons leven zouden vinden.

Veel mensen vestigen hun hoop op een beter leven op de mens, maar zij moeten weten dat het de mens niet gegeven is om de ideale wereld te brengen, noch de volledige vrede van het hart. Wanneer wij als mensen aan het einde van ons pad op deze wereld komen, zullen wij moeten concluderen dat wij die volmaaktheid gewoonweg niet zelf hebben kunnen bereiken en dat wij beperkt zijn door ons leven. We streven naar een staat van volmaaktheid, maar we worden geconfronteerd met het feit dat wanneer ons leven op aarde ten einde loopt, we gewoon weer tot stof zullen worden. We vergaan en vaak als we weg zijn, worden we snel vergeten.

Al die tijd dat wij proberen een goed leven te leiden, moeten wij worstelen, leven met het idee dat wij onszelf moeten beschermen en in stand houden. Naarmate we ouder worden, zullen we meer en meer gaan begrijpen dat zelfbehoud de hoogste natuurwet is, en dat er een hoger goed is dat we vaak niet begrijpen. Maar we zullen moeten leren dat we zelfopoffering nodig hebben om tot het betere te komen en onder de hoogste regel van genade te vallen.

Deze herfst kunnen we denken aan die man die op 17 oktober 4 v. Chr. werd geboren. Gedurende twee dagen zullen veel mensen de doden herdenken. Vreemd genoeg zullen veel mensen die zichzelf christen noemen niet denken aan de man die zich voor hen opofferde. Waarschijnlijk zal niemand van hen over zijn zelfopoffering praten. Christenen zullen het best stilstaan bij de dood van die Nazarener die zichzelf gaf als offer voor allen. Later in het jaar zullen veel christenen de geboorte van die Nazarener vieren op de geboortedag van de godin van het licht (25 december). Zij zullen allemaal veel heidense rituelen gebruiken om die persoon te vieren die zichzelf op de houten paal gaf, en genade bracht aan de mensheid, in de hoop dat de mens zou breken met al die heidense rituelen en valse goden. Maar de mensheid is zo zwak, dat veel mensen (denken dat ze) niet zonder die valse goden en vele heiligen (waarmee ze niet denken aan verloste gelovigen) kunnen die ze aanbidden en vereren. Vaker is de mens die werkelijk heilig (apart gezet) en zonder schuld was, tegenwoordig minder in de harten en geesten van de mensen dan spoken en geesten.

Jezus was de man die gehoor gaf aan de oproep van zijn hemelse Vader en Zijn boodschap aan de wereld verkondigde. Hij bracht goed nieuws aan de wereld en was bereid om als een lam voor God geofferd te worden als losprijs voor onze zonden. In hem die zichzelf gaf, mogen wij Gods genade vinden, dat Hij bereid is ons als zijn kinderen te aanvaarden, alsof wij zonder gebreken zijn.

“In Hem heeft Hij ons uitverkoren voor de grondlegging der wereld, om heilig en vlekkeloos te zijn voor zijn aangezicht.” (Efe 1:4 WV78)

Door de gave van Jezus en de gave van God ontvangen wij Gods zegen. Wij zijn geroepen uit de duisternis van deze wereld om in Zijn wonderbaar licht te komen, zodat wij ook anderen de goedheid van God kunnen tonen.

“Maar gij zijt een uitverkoren geslacht, een koninklijke priesterschap, een heilige natie, Gods eigen volk, bestemd om de roemruchte daden te verkondigen van Hem die u uit de duisternis heeft geroepen tot zijn wonderbaar licht:” (1Pe 2:9 WV78)

Wij behoeven niet zozeer te kijken naar hen die dood zijn, in de graven of ergens bij verstrooide as. Ons angstig hart moet zich verblijden met de heerlijke verwachting van alle rijkdom en schatten die ons te wachten staan. Alles wat wij op deze aarde te verduren hebben, is slechts tijdelijk en staat in geen verhouding tot wat de genade van God ons biedt. In zijn grote barmhartigheid heeft God ons een nieuwe geboorte gegeven in een levende hoop door de opstanding van Jezus Christus uit de doden.

“Gezegend is God, de Vader van onze Heer Jezus Christus, die ons in zijn grote barmhartigheid deed herboren worden tot een leven van hoop door de opstanding van Jezus Christus uit de dood.” (1Pe 1:3 WV78)

Door alle dingen die wij verkeerd doen in ons leven, brengen zonden de dood over ons. Ja, het loon van de zonde is de dood, maar wij moeten weten dat het geschenk van God eeuwig leven is in Christus Jezus, onze Meester.

“Want het loon van de zonde is de dood, maar de gave van God is het eeuwige leven in Christus Jezus onze Heer.” (Ro 6:23 WV78)

“Een onvergankelijke, onbederfelijke, onaantastbare erfenis is voor u weggelegd in de hemel.” (1Pe 1:4 WV78)

Wij moeten bekennen dat het heel moeilijk is om altijd het juiste te doen. Ons falen om Gods norm uit te voeren moet ons bewust maken hoezeer wij dat offer van de Nazarener-meester Jeshua, Jezus Christus, de Messias, nodig hebben. Door ons geloof in Christus zullen wij de kracht ontvangen om te volharden in het geloof in de beloften van God. Wat Jezus voor Gods kinderen heeft gedaan is ongelooflijk en zou al ons respect moeten krijgen. Zich niet aan zijn God houden is één van de zaken van gebrek aan respect.

Ten eerste is het leven zelf reeds geschapen door de gave van genade en kent daarom verdienste toe aan gehoorzaamheid aan de wet van God, waarbij God alleen aanbidding en verering wil. Het geven van aanbidding aan andere goden en heiligen gaat in tegen de Wens van God en tegen de wil van Jezus Christus. Wij moeten dan weten dat normaal gesproken de dood over ons zou komen, maar door Jezus zijn offer en God die dat losgeld en die losprijs aanvaardt, zijn wij gered en kunnen wij door de genade van God het leven weer vinden.

Door Gods genade hebben wij nu een bemiddelaar tussen Hem en ons. Wij moeten dankbaar zijn dat wij deze genade en zegen of zegening mogen ontvangen.

+

Voorgaande

 1. Twee soorten mensen
 2. Christelijke, geestelijke zaken kunnen leiden tot hoogmoed
 3. Paus veroordeelt hoogmoed moderne mens
 4. Helden en heiligen
 5. Worstelen met de verdorvenheden van uw hart
 6. Zelfbehoud is de hoogste wet van de natuur
 7. Nauwelijks
 8. Wat betreft Korte inhoud van lezingen: Bijgeloof en feesten
 9. Wat te doen om een kind van God te worden
 10. Het is niet proberen maar vertrouwen
 11. Eerlijkheid begin van heiliging
 12. De hoge roeping van God in Christus Jezus
 13. Mogelijkheid om God rechtstreeks toe te spreken
 14. Geef uw zorgen aan God
 15. Kinderen van God – aangehaald in de Geschriften
 16. Het volk van God dankt zijn bestaan aan de genade en goedheid van God
 17. Ds. Paul Visser ziet geloof onder kerkgangers verdwijnen
 18. Plan van Genade
 19. Hij zal geen goede dingen weerhouden
 20. Rond genade
 21. Stel je hart open
 22. Vraag Genade om voorwaarts te gaan
 23. Genade niet goedkoop
 24. Ons vernieuwen en behoeden voor schadelijke invloeden
 25. Wees overtuigd dat wij geliefd zijn
 26. God wil u gunst betonen
 27. God breng mij in staat van genade
 28. Genade volgens Bonhoëffer
 29. Tweezijdigheid bij Luther
 30. Heiliging of apart plaatsing

++

Aanverwante lectuur

 1. Gedachte voor vandaag “Geloof in moeilijke tijden” (14 januari)
 2. Omgaan met zorgen in ons leven
 3. De gedachte van vandaag: “Als je jezelf een man voelt die geen kracht meer heeft” (19 februari)
 4. Gedachte voor vandaag: “Vijanden beschaamd en enorm ontmoedigd makend” (03 januari)
 5. Dood niet te vrezen
 6. Schepper en Blogger God 8 Een Blog van een Boek 2 Heilig Maker van de Geschriften
 7. Antwoord op Vragen van lezers: Vraag: Kunt u mij uitleggen wat er in Zacharia 3:2 wordt bedoeld met:‘Een brandhout uit het vuur gerukt’?
 8. Verscheidene Verbondakkoorden 6 Betere beloften
 9. Gods verbonden en de bedoelde man aanvaarden
 10. Christadelfiaanse geloofspunten #4 Oplossing voor gevolgen van zondigheid
 11. Redding (BS)
 12. Redding (Cd)
 13. Zoenoffer
 14. Lam van God -Voorspeld
 15. Onschuldig Lam
 16. Lam van God – offer gebracht ter verzoening
 17. Kinderen van God
 18. Hoop
 19. De hoop op leven
 20. Hoop op een man
 21. Opstanding
 22. Opstanding van Jezus Christus
 23. Opstanding en Oordeel
 24. Christelijke Hoop op Eeuwig Leven
 25. Er kan iets vreemds gebeuren als u onder Christus komt
 26. Het Wachttorengenootschap over Christadelphians #12 Onbegrijpelijk verkeerde voorstelling door het Wachttorengenootschap #1 Overeenkomstige losprijs
 27. Na de sabbat na Pesach, de verrijzenis van Jezus Christus
 28. Voorbeeld van hem die zijn leven gaf voor velen
 29. Gedachte voor vandaag “Bedanken en prijzen voor Gods gerechtigheid” (4 januari)
 30. Uw vertroostingen verkwikken mijn ziel
 31. Opgeroepen door Jezus
 32. Fundamenten van het Geloof 13 Rechtvaardiging door geloof
 33. Wanneer men geloof gevonden heeft door de studie van de Bijbel moet men werken van geloof verwezenlijken
 34. Divine service (16-10-2013): “The way to salvation/ Die weg na verlossing”
 35. Verzoening en Broederschap 3 Verenigen onder de Hoeksteen
 36. Hermeneutiek om uit te dragen #5 Beeldvorming
 37. Dagelijkse gedachte voor 27 februari: Denkend aan Gods zegeningen
 38. Uw vertroostingen verkwikken mijn ziel
 39. God breng mij in staat van genade
 40. Het Wachttorengenootschap over Christadelphians #2 Over liefde
 41. Geen race voor de snelste, noch een strijd der helden
 42. Verlossing Niet enkel voor Christadelphians
 43. Hermeneutiek om uit te dragen #8 Tegenspraak
 44. Christadelfiaanse geloofspunten #10 Uitzending om redding te verkondigen

+++

Verder verwant

 1. Genade en Waarheid
 2. Vertrou volkome in God
 3. Aan die voete van die Vader
 4. Houdt uw hart zacht
 5. Staan sterk in geloof
 6. Jakobus 1:17-22 – Glo en doen
 7. Nuut elke dag
 8. God se genade
 9. Ontvan God se genade
 10. Waarom Doet Gods Perfecte Mix Van Genade En Oordeel Elke Eersteklas Blender Huiveren Als Ze Smoothies Uitblazen Met Griezelige Excuses? – Deel 3,
 11. Waarom doet Gods perfecte mix van genade en oordeel elke eersteklas blender huiveren als ze smoothies uitblazen met griezelige excuses? – Deel 4
 12. Spreuke 16:9
 13. Bijbeltekst van de dag – Vergeet de herbergzaamheid niet
 14. Kon ik nog maar even – Bijna Allerheiligen, tijd om even stil te staan bij onze overledenen.
 15. Kon ik nog maar even – Misschien heb jij ook wel iemand verloren die je nauw aan het hart ligt.
 16. Herfst – het jaareinde
 17. Halloween
 18. Wat is Halloween?
 19. Omstreeks Allerheiligen
 20. Allerheiligen.
 21. Allerheiligen 2020 – Prof. Dr. Frans DaelsAllerheiligen 2021
 22. Laatste bron – Kris Gelaude
 23. Lola loves champagne Over mijn einde
 24. Over mijn einde. (Sonja Leisurely breakfasts)
 25. Lichaamstaal in Middeleeuwse afbeeldingen
 26. Kaarsje in mijn hart
 27. Leven na dit leven

Published by Marcus Ampe

Retired dancer, choreographer, choreologist Founder of the Dance impresario office and archive: Danscontact-Dansarchief plus the Association for Bible scholars, the Lifestyle magazines "Stepping Toes" and "From Guestwriters" and creator of the site "Messiah for all". - Gepensioneerd danser, choreograaf, choreoloog. Stichter van Danscontact-Dansarchief plus van de Vereniging voor Bijbelvorsers, de Lifestyle magazines "Stepping Toes" en "From Guestwriters" en maker van de site "Messiah for all".

4 thoughts on “Herfst, Leven en dood, genade, wedergeboorte en heiliging

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Create your website with WordPress.com
Get started
%d bloggers like this: