Design a site like this with WordPress.com
Get started

Blazen op de sjofar ter verwittiging en herinnering

Dit jaar begon Rosh Chodesh Elul voor het Hebreeuws jaar 5782 op vrijdag, 26 August 2022 en eindigde het op zondag 28 August 2022. Over twee jaar zal het plaatsgrijpen van maandag 2 september tot 4 september.

Het blazen op de sjofar om ter aandacht te roepen.

Voor ons is de maand Elul (Eloel) de maand van voorbereiding en van het blazen op de sjofar of sjoufer (ramshoorn). Op de Hebreeuwse kalender is het voor het burgerlijk jaar de 12de maand terwijl het van het kerkelijk jaar de zesde maand is.

Wij kunnen het aanschouwen als een maand voor afsluiting van een jaar of ‘tijdperk’, waarbij het oogsten achter de rug ligt. Zo krijgen wij hier in onze contreien het einde van de vakantie om dan een nieuw academisch jaar in te stappen. Over twee jaar zal dan Rosh Chodesh Elul werkelijk dat nieuwe schooljaar triomfantelijk openen.

De naam van de maand Eloel, is meegebracht uit de Babylonische gevangenschap, en is afkomstig van het Akkadische woord voor “oogst”. Het is opgevat als een acroniem voor het Hebreeuwse vers

“Ik ben van mijn Geliefde en mijn Geliefde is van mij.”

Tijdens Elul lezen we tweemaal daags Psalm 27, “Voor David – de Heer is mijn licht,”.

In deze tijd waarbij er de dreiging is van oorlog aan de noord oostkant van Europa is de roep van waarschuwing door het blazen op de hoorn belangrijk. Want het moet er ons aan herinneren dat wij eigenlijk voor niemand bang hoeven te zijn. Het is namelijk zo dat wij dagelijks kunnen uitkijken naar Diegene Die boven alles en iedereen staat. Wij kunnen namelijk uitkijken en vertrouwen op een Heer Die ons kracht en hoop geeft. Daarom hoeven wij voor niemand bang te zijn

“Jehovah is mijn licht en mijn heil: Wie zou ik vrezen? De Elohim Hashem Jehovah is de schutting van mijn leven: Wie zou ik duchten? (Psalm 27:1)

Het is een ogenblik dat wij even terugkijken naar de voorbije jaren, waarbij wij zien dat er goede, maar ook slechte momenten bij waren. Opvallend daarbij is dat wij allen wel eens te maken hebben gekregen, en zelfs nog te maken krijgen, met mensen die ons minder goed gegund zijn. Elk van ons is wel al eens kwaadwilligen tegen het lijf gelopen. Hierbij moeten wij beseffen dat er altijd, tot de komst van de Messias, belagers of vijanden van ons en van onze Adonai, die ons het licht niet in onze ogen zullen willen gunnen.

Al rukken de bozen tegen mij op, Om mijn vlees te verslinden Het zijn mijn verdrukkers en haters, Die struikelen en vallen! (Psalm 27:2)

Deze dagen is het belangrijk voor ons om gezamenlijk onze eendracht te laten zien en naar de buitenwereld duidelijk te maken dat wij onze hoop en vertrouwen op de Elohim Hashem Jehovah richten, die al onze liefde waard is en Wie Zijn zoetheid wij willen smaken.

Slechts één ding heb ik van Jehovah [de Adonai] gevraagd; alleen dit zal ik zoeken: in het huis van Jehovah te wonen al de dagen van mijn leven, de schoonheid van Jehovah te zien en in zijn tempel op bezoek te gaan. (Psalm 27:4)

Onze broeders en zusters in Oekraïne schuilen vandaag met het besef dat zij nu ook onder de dagen van het kwaad moeten lopen. Met hen bidden wij dat zij onder Gods tent mogen slapen en daar veiligheid vinden, want de Elohim doet onder Zijn schaduwdak ons schuilen in dagen van dreiging, en stelt ons hoog op een steenrots waar de woeste golven ons niet zullen meetrekken in die woest zee.

Want Hij zal mij verbergen in Zijn beschutting op de dag der benauwdheid, Hij zal mij verbergen in de plooien van Zijn tent, Hij zal mij hoog op een rots zetten. (Psalm 27:5)

Vandaag kijken wij dan ook omhoog naar Hem Die ons de enige ware redding kan brengen in deze tijden van onzekerheid en vele problemen.

Dan zal mijn hoofd opgeheven worden boven mijn omringende vijanden, en ik zal in Zijn tent offers brengen met kreten van vreugde; ik zal zingen, lof zingen voor Jehovah. (Psalm 27:6)

Zoals koning David aan Zijn Heer voor bescherming vroeg kunnen wij dat heden ook aan Diezelfde Allerhoogste Heer doen. Ons hart zegt de Elohim na Die vraagt Hem te zoeken. Wij willen niet enkel Hem zoeken, maar ook Hem vinden.

Mijn hart zegt u na: ‘Zoek mijn nabijheid!’ Uw nabijheid, Heer, wil ik zoeken, Verberg Uw aangezicht niet voor mij, wend uw dienaar niet in woede af. U bent mijn hulp, laat mij niet in de steek, verlaat mij niet, God mijn redder. (Psalm 27:8-9)

Als wij het goed na gaan, in ons leven, ook al zijn onze voorouders en wij soms erbarmelijk slechte momenten tegen gekomen, hebben wij altijd kunnen steunen op Hem die ons nabij wou zijn.

Ben ik niet enkel God wanneer dichtbij, vraagt Jehovah, of ben ik ook niet een God van ver? (Jeremia 23:23)

Dezer dagen in het bijzonder kijken wij op naar de Elohim die ons ware hart en denken kent

“1  Voor de leider. Een psalm van David: Jehovah, U hebt mij onderzocht, en u kent mij. 2 U weet wanneer ik zit en wanneer ik opsta, u onderscheidt mijn neigingen van ver, 3 u onderzoekt mijn dagelijkse bezigheden. U bent zo vertrouwd met al mijn wegen 4 dat voordat ik ook maar een woord spreek, Jehovah, U er al alles van weet.
5 U hebt mij zowel van achteren als van voren omsingeld en Uw hand op mij gelegd.
6 Zulke wonderbaarlijke kennis gaat mij te boven, veel te hoog voor mij om te bereiken.

7  Waar kan ik heen om aan Uw Geest te ontkomen?
Waar kan ik vluchten voor uw aanwezigheid?
8 Als ik opklim naar de hemel, bent U daar; als ik neerlig in Sh’ol, bent U daar. 9 Als ik wegvlieg met de vleugels van de dageraad en land aan gene zijde van de zee, 10 zelfs daar zou Uw hand mij leiden, Uw rechterhand zou mij vast houden.” (Ps 139:1-10)

Laat ons daarom ook geen reden zoeken om weg te vluchten of om ons te verstoppen, maar laat ons de dagen tegemoet zien vol vertrouwen. Indien de dagen slechter worden laat ons er troost in vinden dat wij beseffen dat er nog heel moeilijke dagen zullen komen. Want er zal een tijd komen dat Jehovah vindt dat het welletjes geweest is en dat er nu de tijd is gekomen waarvoor vele mannen van God (profeten) voor gewaarschuwd hebben. Laat ons niet angstig zijn voor zulk een tijd die de Laatste dagen zal inluiden, want daarna zal een blijvende vrede komen. Dat is werkelijk iets om naar uit te kijken en wat ons verdriet om die moeilijkheden moet verzachten. Maar het is ook een periode waarbij het vast en zeker goed is om God te vragen voor het goede en dat wij mogen gezegend worden om het allerbeste te mogen tegemoet te gaan.

Enkele dagen geleden mogen wij dan wel geblazen hebben op de ramshoren, maar dat mag ons niet ophouden of tegen houden, om nu verder de wereld in te trekken en de mensen er bewust van te maken op Wie zij best vertrouwen en op Wie zij moeten hopen.

+

Voorgaande

 1. De Kerk waar de mens der wetteloosheid zich nestelt
 2. Doemdagscenarios

++

Aanvullende lectuur

 1. Gedachte voor vandaag “Dwaasheid en slechtheid van de mens” (06 januari)
 2. Terugkijkend op een niet zo perfect leven
 3. Een goddelijk Plan #7 Dwepers en spotters
 4. De nacht is ver gevorderd 2 Studie 1 Zijn het de laatste dagen? 1 Intro
 5. De nacht is ver gevorderd 3 Studie 1 Zijn het de laatste dagen? 2 Wat betekent dit alles?
 6. De nacht is ver gevorderd 4 Studie 1 Zijn het de laatste dagen? 3 Hoe pakken we het aan?
 7. Tekenen te herkennen in Tijden der Laatste dagen
 8. Tekenen der Laatste Dagen
 9. Tekenen van de laatste dagen wanneer moeilijke tijden zullen komen
 10. Op uitkijk staand op de wachttoren
 11. Waakzaamheid geboden 5 Tekenen opmerkend
 12. Toekomstverwachting nog steeds onder vuur
 13. Gods Hoop en onze hoop
 14. Hoop voor de toekomst
 15. Hoop op leven
 16. Christelijke Hoop op Eeuwig Leven
 17. Op weg naar het eindstation
 18. Fundamenten van het Geloof 14 De komst van Christus in heerlijkheid
 19. Als de tijd ten einde loopt …… Vragen naar het goede

Published by Immanuel Verbondskind

Being a creature of the Most High Maker, wanting to know His Word better and to see clear in the many religious groups this world has. + Een schepsel van de Allerhoogste Maker, die Zijn Woord beter wil leren kennen en duidelijk wenst te zien in de Goddelijke Boodschap en in de vele religieuze groeperingen van deze wereld.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: