Operatie Kelk voor niets

Joe machtig de Katholieke Kerk in België wel is, bewijst weer eens de sisser van “Operatie Kelk“.

Na vele jaren met geestelijke moeilijkheden geleefd te hebben, durfden ouder geworden ex-misdienaars hun mond open te doen van bepaalde handelingen die zij moesten ondergaan in hun katholieke kerk. Nadat jongeren bij hun ouders geklaagd hadden over te vlugge of te vlotte ‘handjes’ van geestelijken, werd hun mond al snel gesnoerd, als zou dat toch niet kunnen.

Vele jaren later kwam dan uiteindelijk de bal toch aan het rollen en getuigden meerderen over het aanhoudende misbruik dat zij moesten ondergaan in hun kinderjaren. Het erge van de zaak was dat dit misbruik door geestelijken was gepleegd. Ook viel het op dat indien ouders toch een klacht hadden ingediend in sommige gevallen de geestelijke naar ergens anders werd overgeplaatst, waar deze dan dezelfde daden kon voortzetten.

Roger Vangheluwe
Roger Joseph Vangheluwe, Belgische rooms-katholieke prelaat en bisschop, 25ste bisschop van Brugge

In juni 2010, twee maand nadat de Brugse bisschop Roger Vangheluwe was moeten aftreden na een seksschandaal, kwam het tot een ongeziene machtsontplooiing in Katholiek Belgenland. Met veel bombarie werd er beloofd dat het gerecht van deze hele kwestie degelijk werk zou maken en de schuldige niet zou laten ontsnappen. Toch viel al gauw op dat de Brugse bisschop Roger Vangheluwe het hazepad koos en weigerde nog verdere interviews te leveren. Boos ging hij te keer tegen de pers, die hem zogezegd lastig viel op privé domein. De Franse nonnen bleven hem tot en met vandaag bescherming bieden.

Men kan zich afvragen wat die spectaculaire huiszoekingen bij het aartsbisdom in Mechelen, in de Sint-Romboutskathedraal, in de privéwoning van kardinaal Danneels, hebben uitgehaald.

Ook bij de toenmalige commissie onder leiding van kinderpsychiater Peter Adriaenssens, die zich boog over het kindermisbruik in de kerk, en bij het Rijksarchief zochten speurders onder meer bewijzen van misbruik, maar vooral ook van schuldig verzuim. Brieven van slachtoffers aan de kerk waarin ze het misbruik meldden. Want voor het gerecht was het duidelijk: kerkleiders moeten op de hoogte geweest zijn van grootschalig kindermisbruik door geestelijken.

Uit al de onderzoeken bleek overduidelijk dat niet enkel de kerkleiders in België hiervan op de hoogte waren, maar dat het tot in de rangen van het Vaticaan gonsde van seksuele misdrijven gepleegd door geestelijken over de gehele wereld.

Het schandalige in heel die affaire is dat in plaats van op te treden en het gerecht in te schakelen, de daders in het beste geval werden overgeplaatst naar de andere kant van het land, om daar dan gewoon verder te doen. Ook zijn er gevallen gekend waar ze naar Canada en Columbia werden overgeplaatst om daar in te staan voor de jongeren werking. Zo werd de kat bij de melk geplaatst. Wel loopt een 81 jarige priester die nu met jonge straatkinderen werkt in Columbia mogelijks nog vervolgt, als het zo ver kan komen dat hij aan België zou overgeleverd worden. (Waar eigenlijk weinig kans toe bestaat.)

Indertijd ging de Brusselse onderzoeksrechter Wim De Troy er met de grove borstel door en liet in de Sint-Romboutskathedraal zelfs een graf openen op zoek naar verstopte documenten. Dat zorgde voor veel kritiek. Maar De Troy zette door en zou het onderzoek tot op het bot voeren. Er werden dozen met documenten meegenomen voor verder onderzoek en kardinaal Danneels werd een dag lang verhoord voor de federale politie in Brussel.

Godfried Danneels deed er alles aan om het hele gedoe een “heksenjacht” te noemen om de Katholieke Kerk in diskrediet te brengen. Met de jaren viel echter ook op hoe hij er aan mee gewerkt heeft om vele priesters uit het gerechtelijk apparaat te houden en zelfs buiten het licht te houden. Schandalig hoe de oversten van de Katholieke Kerk die zondaars de hand boven het hoofd hielden. Toppunt is dat die geestelijken dan nog naar de gelovigen zo hypocriet waren om ze bang te maken voor vagevuur en hellevuur waar niet enkel alle overtreders van zedenfeiten in terecht zouden komen, maar ook diegenen die al te makkelijk seksuele fantasieën hadden of vreemd gingen in hun relatie of omgingen met iemand van hetzelfde geslacht. De Katholieke Kerk keerde zich namelijk zeer sterk tegen mensen die omgingen met anderen van hetzelfde geslacht. Toch gingen vele katholieke priesters die onder de regels van het celibaat stonden, zelf niet enkel met volwassen mannen om, maar ook met jongens die veelal bezweken onder de macht van die priesters.

Uiteindelijk werd na vier procedures voor de kamer van inbeschuldigingstelling definitief beslist dat de huiszoekingen bij de Commissie Adriaenssens, kardinaal Danneels en het aartsbisdom onwettig waren en die bij het Rijksarchief en in de Sint-Romboutskathedraal geldig waren. Alle stukken die niet in het Rijksarchief en de Sint-Romboutskathedraal in beslag werden genomen, moesten bijgevolg uit het dossier verwijderd worden.

In 2012 stapte De Troy dan op als onderzoeksrechter. In datzelfde jaar bleek ineens dat er 445 stukken verdwenen waren uit het omvangrijke onderzoeksdossier. Die verdwijning paste in het kader om ervoor te zorgen dat de hele zaak een zaak voor niets zou zijn en alle beschuldigden vrijuit zouden kunnen gaan.

Zes jaar nadat het onderzoek werd opgestart, had het federaal parket dat alle misdrijven die het voorwerp uitmaakten van Operatie Kelk, al de mening dat het onderzoek van het federaal parket naar een doofpotoperatie binnen de katholieke kerk over kindermisbruik, verjaard waren. Ook al hadden zich intussen vijf nieuwe burgerlijke partijen aangemeld in het dossier en vroegen deze om de teruggegeven stukken opnieuw in beslag te nemen, bestaat er nog maar weinig hoop dat er iets positief uit de bus mag komen. De onderzoeksrechter in het dossier zag daar geen reden toe en wees dat verzoek af, maar de nieuwe burgerlijke partijen gingen in beroep tegen die beslissing. Het is daarover dat de KI zich donderdag moet buigen.

Het grote probleem in heel dit gebeuren is dat de meeste vermelde feiten 30 tot meer dan 40 jaar geleden zijn. Enkele feiten dateren wel van binnen de 20 jaar, maar ook daar vinden wij dat de Kerk alles er aan doet om die zaken af te wimpelen als verzinsels van de hen beschuldigenden. Hierdoor worden die slachtoffers nogmaals geschoffeerd en krijgen weer eens een slag in het gezicht van een kerkgemeenschap die zich door de jaren heen zich meermaals schuldig heeft gemaakt aan pedofiele daden alsook zelfs kindermoord, zoals de gebeurtenissen in Canada de afgelopen tijd bewijzen. (Lees hierover Continuous surprises of Catholic horror in Canada)

Published by Marcus Ampe

Retired dancer, choreographer, choreologist Founder of the Dance impresario office and archive: Danscontact-Dansarchief plus the Association for Bible scholars, the Lifestyle magazines "Stepping Toes" and "From Guestwriters" and creator of the site "Messiah for all". - Gepensioneerd danser, choreograaf, choreoloog. Stichter van Danscontact-Dansarchief plus van de Vereniging voor Bijbelvorsers, de Lifestyle magazines "Stepping Toes" en "From Guestwriters" en maker van de site "Messiah for all".

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Create your website with WordPress.com
Get started
%d bloggers like this: