Gedachte in deze coronacrisis periode: Wees Sterk

Gisteren in het VRT-programma Terzake was er een kinderpsychologe die uitlegde hoe moeilijk kinderen het vandaag hebben in deze Coronaperiode.
Volgens vele psychologen hebben jongeren het heel wat zwaarder dan jong volwassenen, ook al mogen wij die problemen van jong volwassenen niet onderschatten.

In de Oude Manuscripten met de geschiedenis van Gods Volk kunnen we lezen dat er door de geschiedenis heen ook perioden waren waarin het Volk van God het moeilijk had met de situatie waarin het verkeerde.

In het Oude Testament vinden we Haggai die door Ezra wordt genoemd (5:1; 6:14) als zijnde “de profeet” die door de Almachtige God was gezonden om de wil van het volk te versterken bij de herbouw van de tempel voor deze Elohim. Er was niet genoeg ijver onder het volk om de herbouw te voltooien. De profeet zegt,

“Wie is er onder u overgebleven die dit huis in zijn vroegere glorie heeft gezien? Hoe ziet gij het nu? Is het niet als niets in uw ogen?” (2:3).

In de taal van vandaag zouden we kunnen zeggen:

“Denk na over je prioriteiten, hoe je je tijd gebruikt en je geld uitgeeft”!

Vandaag, na zoveel maanden CoViD, hebben veel mensen de gretigheid verloren om iets te doen, vooral om een bepaald religieus of politiek doel te bereiken.
Na zoveel beperkingen en veranderende regels hebben verschillende mensen er genoeg van en vinden geen groot enthousiasme of geestdrift meer om iets op te starten of om vurig of enthousiast te zijn over nieuwe projecten. We zien ook dat in christelijke kringen veel mensen hun belangstelling voor de godsdienstige praktijk hebben verloren en geen gretigheid meer tonen om het evangelie te verspreiden.

In de bovengenoemde oude tijden was het Gods tempel die herbouwd moest worden. God zegt,

“Mijn huis … ligt in puin, terwijl ieder van u zich met zijn eigen huis bezighoudt” (vers 9).

Dan geeft de profeet een krachtige boodschap aan de leiders en het volk;

“Wees nu sterk, Zerubbabel, verklaart de HEER. Wees sterk, o Jozua, zoon van Jozadak, de hogepriester. Weest sterk, gij allen, volk des lands, verklaart de HEERE. Werkt, want Ik ben met u, verklaart de HEERE der heerscharen” (2:4).

Omdat de mensen meer vanuit huis werken en minder gelegenheid hebben om op het werk met anderen te praten, zijn er kansen om over het werk van God te spreken en het Lichaam van Christus aan anderen te tonen. In deze tijden van isolement mogen wij niet vergeten dat de tempel van God weer wordt opgebouwd, zodat de mensen de grootheid zullen zien van de Almachtige Schepper God, die hoop heeft gegeven op een betere toekomst.

Wij moeten de kracht vinden om anderen te laten zien dat dit slechts een tijdelijke situatie is en dat ons een veel mooiere toekomst wacht. Als broeders en zusters moeten wij de kracht vinden in onze eenheid om op anderen af te stappen, de sociale afstand te bewaren en mooi beschermd met een gezichtsmasker, bereid zijn om over de Blijde Boodschap te spreken.

Zeker, in deze donkere dagen moeten wij, als uitverkorenen van God, de sprong durven wagen en onze heilige en geliefde, barmhartige harten, vriendelijkheid, nederigheid, zachtmoedigheid en geduld op ons nemen, elkaar te verdragen, bereid zijn een luisterend oor te bieden en bereid zijn te helpen.

Wij moeten de kracht hebben om anderen ook kracht te geven, door te laten zien hoe echte volgelingen van Christus, zelfs als zij geen direct contact hebben, toch die band en volmaakte harmonie voelen, door de vrede van Christus te laten heersen in onze harten, waartoe wij inderdaad geroepen zijn in één Lichaam. En het is dat Lichaam of die Tempel die wij in deze tijd moeten bouwen.

+

Engelse versie / English version: Thought in this coronacrisis period: Be Strong

Voorgaand

 1. Nederlandse kerken willen te veel risico nemen
 2. Een stap richting hun bezorgde mede-christenen

++

Aanvullende berichten

 1. Van overvloed naar beperking
 2. Gods vergeten Woord 2 Verloren Wetboek 1 Wie heeft nog belangstelling
 3. Tijden van gevangenschap, verbanning en verlossing
 4. Opgaan naar Jeruzalem 1. Inleiding: Jeruzalem, de stad van de Grote Koning #2 Verwoesting en herstel
 5. Draagbare Tempel
 6. Verzoening en Broederschap 3 Verenigen onder de Hoeksteen
 7. Hoe leest u? “In het huis van mijn Vader zijn vele woningen… …want Ik ga heen om u plaats te bereiden”
 8. Nederlandse kerken willen te veel risico nemen
 9. Ook behoort gij Uzelf niet toe, want gij werd met een prijs gekocht
 10. Vertrouwen, Geloof, Roepen en Toeschrijving aan Jehovah #16 Voordelen van het bidden

Published by Christadelphians

Free Christadelphians or Brothers and sisters in Christ, living in Belgium, European Union. - Vrijë Christadelphians of Broeders en zusters in Christus wonende in België in de Europese Unie.

One thought on “Gedachte in deze coronacrisis periode: Wees Sterk

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Create your website with WordPress.com
Get started
%d bloggers like this: